Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc personas nekustamā īpašuma atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas vai pēc pašvaldības iniciatīvas Rīgas domes Īpašuma departaments veic atsavināšanas izvērtēšanas darbības. Ja nekustamais īpašums nav nepieciešams pašvaldības funkciju realizēšanai, Rīgas domes Īpašuma departaments virza jautājumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai Rīgas domē. Atsavināšana notiek, nekustamo īpašumu pārdodot izsolē vai par brīvu cenu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu var ierosināt:
- zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz īpašumā esošās zemes;
- zemes īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemes starpgabalu, kas piegul viņu zemei;
- zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītu ēku (būvi), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes;
- zemes kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves), kas atrodas uz kopīpašumā esošās zemes, domājamo daļu no tās samērīgi savai zemes daļai;
- zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve);
- zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka (būve), un zemes starpgabalu, kas piegul šai zemei;
- zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēka (būve), samērīgi savai ēkas (būves) daļai;
- kopīpašnieks, ja viņš vēlas izbeigt kopīpašuma attiecības ar pašvaldību;
- persona, kurai Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un ar kuru pašvaldība ir noslēgusi zemes nomas līgumu, ja šī persona vēlas nopirkt zemi, kas bijusi tās lietošanā un par ko ir noslēgts zemes nomas līgums;
- zemesgrāmatā ierakstītas ēkas (būves) īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala un nedzīvojamās ēkas (būves), un uz šā zemesgabala atrodas arī viņiem piederoša ēka (būve), bet zemesgabala sadale nav pieļaujama atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem par vispārīgo teritorijas plānošanu, izmantošanu un apbūvi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
130
Termiņš:
- Lēmumu par nekustamā īpašuma (izņemot apbūvētu zemesgabalu, zemes starpgabalu vai tādu nekustamo īpašumu, kura kadastrālā vērtība ir zemāka par 5000 euro) atsavināšanu vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu Rīgas dome pieņem sešu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas.
- Ja atsavināšanas ierosinājums saņemts par zemesgrāmatā ierakstītu zemes starpgabalu vai tādu zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu, kura kadastrālā vērtība ir zemāka par 5000 euro, lēmumu par atsavināšanu vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu Rīgas dome pieņem divu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas.
- Ja atsavināšanas ierosinājums saņemts par zemes starpgabalu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, vai tādu zemesgrāmatā neierakstītu nekustamo īpašumu, kura kadastrālā vērtība ir zemāka par 5000 euro, lēmumu par atsavināšanu vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu Rīgas dome pieņem divu mēnešu laikā no dienas, kad zemes starpgabals vai nekustamais īpašums ierakstīts zemesgrāmatā.
- Ja atsavināšanas ierosinājumu iesniedzis zemesgrāmatā ierakstītas ēkas īpašnieks vai visi kopīpašnieki, ja viņi vēlas nopirkt zemesgabalu, uz kura atrodas ēka, vai zemesgrāmatā ierakstītas ēkas kopīpašnieks, ja viņš vēlas nopirkt tā zemesgabala domājamo daļu, uz kura atrodas ēkas, samērīgi savai ēkas daļai, lēmumu par attiecīgā zemesgabala atsavināšanu vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu Rīgas dome pieņem divu mēnešu laikā no atsavināšanas ierosinājuma saņemšanas dienas.
- Ja atsavināšanas ierosinājums saņemts attiecībā uz apbūvētu zemesgabalu, kas nav ierakstīts zemesgrāmatā, lēmumu par apbūvēta zemesgabala atsavināšanu vai pamatotu atteikumu par atsavināšanas ierosinājuma noraidīšanu Rīgas dome pieņem divu mēnešu laikā no dienas, kad apbūvētais zemesgabals ierakstīts zemesgrāmatā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personas, kurām saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturto daļu ir tiesības ierosināt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma atsavināšanu, iesniedz atsavināšanas ierosinājumu (brīvā formā vai, izmantojot piedāvāto paraugu) adresētu Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldei.
Iesniegumu var iesniegt klātienē, nosūtīt ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pasta adresi vai nosūtīt pa pastu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dia@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentu var saņemt klātienē, e-pastā vai pa pastu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

*Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki