Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc personas iesnieguma par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām un apgrūtinājuma nodibināšanas nepieciešamības apliecinošo dokumentu saņemšanas, jautājums tiek izskatīts Rīgas domes sēdē. Pēc Rīgas domes lēmuma par piekrišanu apgrūtināt nekustamo īpašumu pieņemšanas, tiek sagatavots atbilstošs līgums; pēc līguma parakstīšanas tiek sagatavots nostiprinājuma lūgums servitūta nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Pēc personas iesnieguma par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu un aprobežojuma nodibināšanas nepieciešamības apliecinošo dokumentu saņemšanas tiek izvērtēta aprobežojuma nodibināšanas iespējamība un nepieciešamība un nepieciešamības gadījumā sagatavots atbilstošs līgums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskā vai juridiskā persona, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai apbūves tiesīgā persona, energoapgādes komersants, elektronisko sakaru komersants vai lietotājs vai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs vai lietotājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Termiņš:
Gadījumos, kad tiek nodibināti aprobežojumi sakarā ar energoapgādes objekta, elektronisko sakaru tīklu vai ūdenssaimniecības objekta izbūvi, par kuru nodibināšanu, izbūvi un atlīdzības noteikšanu sakarā ar nekustamā īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu Īpašuma departamenta direktors ir pilnvarots parakstīt līgumus un nav nepieciešama atsevišķa Rīgas domes lēmuma pieņemšana, pakalpojuma saņemšanas termiņš ir līdz 20 darba dienām.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu, apliecinātu ar drošu elektronisko parakstu, var nosūtīt uz e-pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) personas iesniegums;
2) apgrūtinājumu nodibināšanas nepieciešamību apliecinošie dokumenti;
3) situācijas plāns ar apgrūtinājuma izvietojumu un platību.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts di@riga.lv
Pasts Rīgas domes Īpašuma departamenta Nekustamā īpašuma pārvalde
Adrese: Riharda Vāgnera iela 5, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Persona, kurai par labu vai tai piederošam vai valdījumā esošam nekustamam īpašumam par labu tiek apgrūtināts pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums ar lietu tiesībām vai nodibināts aprobežojums sakarā ar energoapgādes objekta, eletronisko sakaru tīklu vai ūdenssaimniecības objekta izbūvi, sedz izdevumus, kas saistīti ar:
1) pašvaldībai piederošās zemes vienības apgrūtinajuma plāna, atsevišķos gadījumos - arī zemes vienības situācijas plāna pasūtīšanu;
2) apgrūtinājuma reģistrēšanu Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informacijas sistēmā (Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kartība");
3) nepiecešamības gadījumā nostiprinājuma lūguma apgrūtinajuma reģistrēšanai zemesgrāmatā sagatavošanu pie zvērināta notāra (Ministru kabineta 03.09.2013. noteikumi Nr. 737 "Noteikumi par zvērinātu notaru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kartību");
4) normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos - apgrūtinājuma reģistrēšanu zemegrāmatā (Zemesgrāmatu likums);
5) aprobežojumu nodibināšanas gadījumos sakarā ar energoapgades objekta, elektronisko sakaru tīklu vai ūdenssaimniecības objekta izbūvi tiek noteikta vienreizēja atlīdzība (Ministru kabineta 25.07.2006. noteikumi Nr. 603 "Kārtība, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu"; Ministru kabineta 16.05.2017. noteikumi Nr. 261 "Kārtība, kādā nosaka atlīdzību par elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai un būvniecībai nepieciešamā zemes īpašuma lietošanas tiesību aprobežojumu"; Ministru kabineta 16.08.2017. noteikumi Nr. 479 "Atlīdzības aprēķināšanas kārtība par centralizētās ūdensapgādes, centralizētās kanalizācijas sistēmas vai tās daļas ierīkošanai vai pārbūvei nepieciešamā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežošanu").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojuma izpildes dokumentu var saņemt klātienē vai pa pastu.

Ārkārtas situācijas laikā KLĀTIENES KANĀLS nav pieejams*.

* Izņēmuma gadījumos, pakalpojums var tikt nodrošināts klātienē Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrā Kalēju ielā 10, Rīgā, tikai pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņa numuru +37167026138 vai +37167026151, izvērtējot tā nodrošināšanas klātienē neatliekamību katrā situācijā individuāli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas domes Īpašuma departamenta Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kalēju iela 10, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67026138; 67026151
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki