Pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu lietošanas tiesību aprobežojumu noteikšana vai apgrūtināšana ar lietu tiesībām
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc personas iesnieguma par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām un apgrūtinājuma nodibināšanas nepieciešamības apliecinošo dokumentu saņemšanas, jautājums tiek izskatīts Rīgas domes sēdē. Pēc Rīgas domes lēmuma par piekrišanu apgrūtināt nekustamo īpašumu pieņemšanas, tiek sagatavots atbilstošs līgums; pēc līguma parakstīšanas tiek sagatavots nostiprinājuma lūgums servitūta nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Pēc personas iesnieguma par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojuma nodibināšanu un aprobežojuma nodibināšanas nepieciešamības apliecinošo dokumentu saņemšanas tiek izvērtēta aprobežojuma nodibināšanas iespējamība un nepieciešamība un nepieciešamības gadījumā sagatavots atbilstošs līgums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskā vai juridiskā persona, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai apbūves tiesīgā persona, energoapgādes komersants, elektronisko sakaru komersants vai lietotājs vai ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs vai lietotājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
90
Termiņš:
Gadījumos, kad tiek nodibināti aprobežojumi sakarā ar energoapgādes objekta, elektronisko sakaru tīklu vai ūdenssaimniecības objekta izbūvi, par kuru nodibināšanu, izbūvi un atlīdzības noteikšanu sakarā ar nekustamā īpašuma lietošanas tiesību ierobežošanu Īpašuma departamenta direktors ir pilnvarots parakstīt līgumus un nav nepieciešama atsevišķa Rīgas domes lēmuma pieņemšana, pakalpojuma saņemšanas termiņš ir līdz 20 darba dienām.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 1997.03.11.)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Zemesgrāmatu likums
(Ministru kabinets; likumi; 1993.04.05.)
Civillikums. Ceturtā daļa. SAISTĪBU TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 1993.03.01.)
Civillikums. Trešā daļa. LIETU TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Elektronisko sakaru likums
(Saeima; likumi; 2004.12.01.)
Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 263; 2012.05.03.)
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums
(Saeima; likumi; 2016.01.01.)
Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 787; 2016.01.11.)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 2018.07.05.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.09.01.