Dzīvojamo māju un tām funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu pārvaldīšanas tiesību nodošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
1. Dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu par dzīvojamās mājas (Māja) pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu. Īpašuma departamentā (ĪD) iesniedz ar Mājokļu un vides departamenta (MVD) palīdzību sagatavotos tam nepieciešamos dokumentus.
2. ĪD izdod rīkojumu (Rīkojums) par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai un sagatavo nodošanas-pārņemšanas aktu (Akts).
3. ĪD un dzīvokļu īpašnieku pārstāvis paraksta Aktu, un dzīvokļu īpašnieki pārņem Mājas pārvaldīšanas tiesības. Ne vēlāk kā viena mēneša laikā no Mājas pārņemšanas dienas pārvaldnieks nodod sabiedrībai vai pilnvarotajai personai Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteiktos ar Mājas pārvaldīšanu saistītos dokumentus un tiesības, kā arī neizlietotos Mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līdzekļus.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) Pieteikums,
2) izraksts no sabiedrības biedru reģistra;
3) pilnvarotās personas pilnvarojums dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanai, ja tas nav noteikts kopības līgumā vai kopības lēmumā;
4) dokumenti, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu uz kopsapulci (dzīvokļu īpašnieku un/vai ģimenes locekļu sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu), vai dokumenti, kas apliecina visu dzīvokļu īpašnieku uzaicināšanu balsot, pieņemot lēmumu bez kopsapulces sasaukšanas (dzīvokļu īpašnieku sarakstu ar viņu parakstiem par uzaicinājumu saņemšanu vai pasta apliecinājumu par ierakstītas vēstules nosūtīšanu);
5) kopības lēmums par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību pārņemšanu;
6) dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums;
7) pilnvaras par to personu pārstāvības tiesībām, kuras kopsapulcē pārstāv dzīvokļu īpašniekus;
8) aizpildīti un parakstīti balsošanas biļeteni.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu var saņemt dzīvokļu īpašnieks, dzīvokļu īpašnieku izveidotas sabiedrības vai dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.08.31.