Ēkas fasādes apliecinājuma karte (I.daļa) - Ieceres dokumentācija; Būvdarbu uzsākšana nosacījumi
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Vienkāršotu fasādes atjaunošanu veic pirmās (pilsētās un ciemos), otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai - visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai vai lodžiju aizstiklošanai, nemainot ārsienu izvietojumu.
Būvkomersants vai būvspeciālists attiecīgajā būvprojektēšanas jomā izstrādā risinājumu, kas nodrošina ēkas vai tās daļas konstrukciju noturību, arhitektonisko kvalitāti, koplietošanas inženiertīklu netraucētu funkcionēšanu, jaunu inženiertīklu ierīkošanu vai esošo pārbūvi, lai nodrošinātu ēkas atbilstību normatīvo aktu prasībām, un apliecina atbilstību paredzētajam lietošanas veidam un normatīvajiem aktiem, kā arī trešo personu īpašuma tiesību ievērošanu. Būvprojekta izstrādātājs var papildus pieaicināt citus būvspeciālistus, kuri paraksta paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
10 dienu laikā - Būvvalde izdara atzīmi par ieceres akceptu;
5 dienu laikā - Būvvalde izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
14 dienu laikā – Būvvalde izdara atzīmi par ieceres akceptu;
7 dienu laikā – Būvvalde izdara atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:  
Trīs dokumentu sējumi, no kuriem vienu saskaņā ar Ministru kabineta 06.11.2012. noteikumu Nr. 748 'Dokumentu un arhīva pārvaldības noteikumi' 68. punktu,  lietu ievieto kartona vākos, kuros ir iestrādāta plāna un izturīga kokvilnas vai linu aukla, vai ievieto mapēs ar aizsienamām auklām, vai iešuj vākos, kas izgatavoti no balta vai nekrāsota neitrāla vai bezskābes kartona un atbilst šo noteikumu 173.1.apakšpunktā minētajām prasībām. Visiem dokumentu sējumiem jāsatur:
1) aizpildītas ēkas fasādes apliecinājuma kartes I daļa, ja paredzēta otrās vai trešās grupas ēkas vienkāršotai fasādes atjaunošanai (veidlapa Nr.BV_195);
2) aizpildīta paskaidrojuma raksta I daļa, ja paredzēta pirmās grupas ēkas (pilsētās un ciemos) vienkāršotai fasādes atjaunošanai (veidlapa Nr .BV_165);
3) skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri, tai skaitā par ugunsdrošības risinājumiem un izmantotajiem būvizstrādājumiem, veicamajiem energoefektivitātes pasākumiem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu un paredzēto teritorijas sakārtošanas veidu, kā arī par plānotajiem darbiem, attiecīgo darbu secību un plānoto būvdarbu veikšanas laiku (kalendāra plānu);
4) fasādes krāsu risinājumu (krāsu pasi);
5) galveno konstruktīvo mezglu risinājumu, izņemot pirmās grupas ēkām (pilsētās un ciemos);
6) darbu organizēšanas shēmu, kurā attēlo cilvēku un transporta plūsmu, esošās ēkas un, ja nepieciešams, pagaidu būves, pastāvīgos un pagaidu ceļus, būvmašīnas un inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot to nepieciešamās pieslēgšanas vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas vietas;
7) saskaņojumu ar ēkas īpašnieku;
8) būvniecības ierosinātāja pilnvaru, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona;
9) tehniskās apsekošanas atzinumu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 14.1 punktu, ja paredzētie darbi maina slodzi uz nesošajām konstrukcijām;
10) citus dokumentus, atļaujas vai saskaņojumus, ja to nosaka normatīvie akti;
11) Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauju, ja vienkāršota fasādes atjaunošana paredzēta valsts aizsargājamā kultūras pieminekļa teritorijā vai tā aizsardzības zonā esošajā ēkā (izņemot arheoloģijas pieminekļus).

Pēc būvvaldes atzīmes veikšanas ēkas fasādes apliecinājuma kartē būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus:
1) rīkojums par atbildīgo būvspeciālistu nozīmēšanu;
2) būvdarbu žurnālu;
3) būvuzraudzības plānu;
4) būvdarbu veicēja un atbildīgo būvspeciālistu apdrošināšanas polises;
5) citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti.
Būvniecības realizācijas termiņš ir pieci gadi, kas skaitāms no lēmuma pieņemšanas par būvniecības ieceres akceptu.

Iesniedzot dokumentu kopijas Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda dokumentu oriģināli vai arī kopijām jau jābūt sagatavotām atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumiem Nr.558. “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums: www.bis.gov.lv
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ēkas fasādes apliecinājuma karti (I daļu) vai Paskaidrojuma rakstu (I.daļu), kurā veikta atzīme par ieceres akceptu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, iespējams saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, Amatu ielā 4, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pilnvarotajai personai - pilnvaru) vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums: www.bis.gov.lv
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki