Atzīmes veikšana par projektēšanas nosacījumu vai būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ja ir izdota būvatļauja, būvniecības ierosinātājam, lai iegūtu tiesības veikt būvdarbus, jāizpilda būvatļaujā iekļauti nosacījumi.
Savukārt, ja aizpildot paskaidrojuma rakstu vai apliecinājuma karti, būvniecības ierosinātājs nav norādījis informāciju par būvdarbu veicēju, tad šāda informācija ir jāiesniedz Būvvaldē būvniecības realizācijas termiņa laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
15 darba dienu laikā – atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
5 darba dienu laikā – atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā (ja būvniecības ieceres dokumentācijas izskatīšana uzsākta pirms 01.01.2020. papīra formātā) vai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Izpildot projektēšanas nosacījumus, Būvvaldē jāiesniedz iesniegums, būvatļauja un būvprojekts, ko Būvvalde izvērtē atbilstoši norādītajiem nosacījumiem un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām 15 darba dienu laikā un veic atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Ja Būvvalde konstatē trūkumus būvprojektā, tā uzdod būvniecības ierosinātājam pārstrādāt būvprojektu.
Personai jāiesniedz aizpildīta veidlapa “Iesniegums par atzīmes veikšanu” (Nr.BV_164_v2) ar attiecīgo ieceres dokumentāciju, kurā nepieciešams veikt atzīmi:
- būvatļaujā;
- paskaidrojuma rakstā;
- apliecinājuma kartē.

Pēc būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildīšanas būvniecības ierosinātājs izpilda būvatļaujā iekļautos būvdarbu uzsākšanas nosacījumus un iesniedz Būvvaldē būvdarbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus. Būvvalde 5 darba dienu laikā izvērtē iesniegtos materiālus un paraksta atzīmi būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, norādot būvatļaujā būvdarbu veikšanas ilgumu.

Savukārt, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē pēc būvniecības ierosinātāja iesniegtās informācijas par būvdarbu veicēju, Būvvalde izvērtē iesniegto informāciju un piecu darba dienu laikā paraksta atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums: www.bis.gov.lv
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja būvniecības ieceres dokumentācijas izskatīšana uzsākta pirms 01.01.2020. papīra formātā, pakalpojumu var saņemt klātienē Rīgas pilsētas būvvaldes Vadītāja biroja Klientu apkalpošanas centrā, uzrādot pasi vai identifikācijas karti (pilnvarotajai personai – pilnvaru).
Būvniecības ieceres dokumentāciju iespējams saņemt elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā e-pakalpojums: www.bis.gov.lv
Klātiene Rīgas pilsētas būvvaldes Klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Amatu iela 4, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67012889; 67105800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki