Atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai vienā vietā vai adresē ne ilgāk kā 3 dienas ar tirdzniecības norises starplaiku ne mazāku kā 4 dienas (vienas tirdzniecības norise pieļaujama ne biežāk kā reizi nedēļā), tirdzniecībai kalendārajā gadā nepārsniedzot 24 dienas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Tirdzniecības dalībnieks var būt juridiskā vai fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību; fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ir tiesīga pārdot šādas preces:
1. Pašu ražoto lauksaimniecības produkciju:
1) izmantošanai pārtikā paredzētos augkopības, lopkopības un svaigus zvejas produktus nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos un biškopības produktus,
2) grieztos ziedus, zarus, no tiem gatavotus izstrādājumus, Ziemassvētkiem paredzētus nocirstus vai podos augošus dažādu sugu skuju kokus, puķu un dārzeņu stādus, dēstus, sīpolus, gumus, ziemcietes un sēklas,
3) augļu koku un ogulāju stādus, dekoratīvo koku un krūmu stādmateriālu,
4) mājas apstākļos ražotus pārtikas produktus no pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas.
2. Savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus.
3. Mežu reproduktīvo materiālu.
4. Pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos.
5. Lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par kārtību, kādā organizējama dzīvnieku tirdzniecība publiskās vietās un labturības prasībām dzīvnieku tirdzniecībai, rūpnieciski ražotas preces, preses izdevumus, lietotas personiskās mantas, izņemot autortiesību vai blakustiesību objektus, kas reproducēti personiskām vajadzībām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Rīgas pilsētas izpilddirekcijas, ja to rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti, 5 darba dienu laikā no pēdējā nepieciešamā dokumenta saņemšanas dienas izsniedz atļauju īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai. Tirdzniecības dalībniekam minētais iesniegums nav jāiesniedz, ja attiecīgais tirdzniecības dalībnieks ir iekļauts īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanas iesniegumam pievienotajā tirdzniecības dalībnieku sarakstā un pašvaldība ir izsniegusi atļauju īslaicīga rakstura ielu tirdzniecības organizēšanai.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums ir pieprasāms kā e-pakalpojums portālā www.eriga.lv vai klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Iesniegums par atļaujas īslaicīga rakstura ielu tirdzniecībai saņemšanu vai www.eriga.lv elektroniski aizpildīts iesniegums, kurā  norādīta informācija par tirdzniecības veicēju: fiziskās personas vārds, uzvārds personas kods un/vai nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, tirdzniecības veicēja/kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese,
paredzētā ielu tirdzniecības vieta, norises laiks un ilgums.
Iesniegumam pievienojams:
1. Tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (bez tirdzniecības vietas aprīkojuma).
2. Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apstiprināta objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemes robežu plānā mērogā 1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm.
3. Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apliecināts tirdzniecības vietas iekārtojums plānā mērogā 1:100 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm.
4. Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apliecināta objekta vizualizācija vides kontekstā.
5. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts vai pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju vai apsaimniekotāju.
(Svarīgi: ņemt vērā, ka lietojot pakalpojuma pieprasīšanas kanālu gan klātienē, gan portālā, no 1. līdz 4. punktam norādītajiem dokumentiem jābūt krāsaini skenētiem no oriģinālā dokumenta).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās saskaņā ar Rīgas domes 2020.gada 8.maija saistošajiem noteikumiem Nr.18 “Grozījums Rīgas domes 2011.gada 18.janvāra saistošajos noteikumos Nr.109 “Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā”” uz laiku no 2020.gada 12.marta līdz 2020.gada 31.oktobrim netiek piemērota.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauja ir saņemama kā e-pakalpojums portālā www.eriga.lv, elektroniski parakstita atļauja tiek izsūtīta  norādīto e-pastu saņēmējam vai atļauja saņemama klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs