Atļaujas izsniegšana darbu veikšanai iekškvartālos
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas priekšpilsētu un rajonu izpilddirekciju iekškvartālu teritorijas aizsardzības komisijas izskata pieteikumus un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu darbu veikšanai vai atteikumu Rīgas domes 31.08.1999. saistošo noteikumu Nr.44 "Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi" 1.2. punktā uzskaitīto darbu veikšanai pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajās teritorijās.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Viens mēnesis no pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona klātienē iesniedz attiecīgās Rīgas administratīvās teritorijas izpilddirekcijā iesniegumu (pieteikumu) atļaujas saņemšanai darbu veikšanai iekškvartālos, pievienojot tam nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums (pieteikums), norādot darbu veicēja personas datus, veicamo darbu vietu, veidu un to veikšanas mērķi, darbu zonas platību, kā arī darbu sākšanas un beigšanas datumu;
2) dokumenti saskaņā ar Rīgas domes 31.08.1999. saistošo noteikumu Nr.44 "Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi" 4.3.punktu - jāuzrāda oriģināli:
     2.1) seguma uzlaušanai un rakšanas darbiem iekškvartāla teritorijas zonā:
             2.1.1.) inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta projekts, kas saskaņots Arhitektūras pārvaldē un visās attiecīgajās ieinteresētajās organizācijās;
             2.1.2.) ar darba pasūtītāja zīmogu apstiprināta vēstule, kas garantē finansiālo nodrošinājumu, materiālus, tehniskos līdzekļus, nožogojumus u.c. pamatdarbu veikšanai un seguma, kā arī pagalma, laukuma un zaļās zonas atjaunošanai un labiekārtošanai (labiekārtojuma un aprīkojuma elementu atjaunošana);
     2.2.) iekškvartāla elementu aizņemšanai ar sastatnēm, pagaidu nožogojumiem, sētām u.c.:
             2.2.1.) nožogojuma vai sastatņu, vai būvmateriālu izvietojuma shēma (rasējums), kurā norādīti aizņemamās teritorijas izmēri;
             2.2.2.) norobežojuma konstrukcijas shēma (rasējums) ar drošības elementu izvietojumu, apbraucamie ceļi vai pagaidu pievedceļi.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums (pieteikums), norādot darbu veicēja personas datus, veicamo darbu vietu, veidu un to veikšanas mērķi, darbu zonas platību, kā arī darbu sākšanas un beigšanas datumu;
2) dokumenti saskaņā ar Rīgas domes 31.08.1999. saistošo noteikumu Nr.44 "Rīgas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi" 4.3.punktu - jāuzrāda oriģināli;
     2.1) Seguma uzlaušanai un rakšanas darbiem iekškvartāla teritorijas zonā:
             2.1.1.) inženierkomunikāciju izbūves, rekonstrukcijas vai remonta projekts, kas saskaņots Arhitektūras pārvaldē un visās attiecīgajās ieinteresētajās organizācijās;
             2.1.2.) ar darba pasūtītāja zīmogu apstiprināta vēstule, kas garantē finansiālo nodrošinājumu, materiālus, tehniskos līdzekļus, nožogojumus u.c. pamatdarbu veikšanai un seguma, kā arī pagalma, laukuma un zaļās zonas atjaunošanai un labiekārtošanai (labiekārtojuma un aprīkojuma elementu atjaunošana);
     2.2.) Iekškvartāla elementu aizņemšanai ar sastatnēm, pagaidu nožogojumiem, sētām u.c.:
             2.2.1.) nožogojuma vai sastatņu, vai būvmateriālu izvietojuma shēma (rasējums), kurā norādīti aizņemamās teritorijas izmēri;
             2.2.2.) norobežojuma konstrukcijas shēma (rasējums) ar drošības elementu izvietojumu, apbraucamie ceļi vai pagaidu pievedceļi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Palpojuma maksa noteikta saskaņā ar Rīgas domes 31.08.1999. saistošo noteikumu Nr.44 "Rīgas pilsētas iekškvartālu teritorijas aizsardzības noteikumi" 8. nodaļu.

Nodeva maksājama:

Rīgas Austrumu izpilddirekcija:

Rīgas pilsētas pašvaldība
NMR kods: 90011524360,  
konta Nr.:LV08RIKO002060008010 Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods:RIKOLV2X
RD iestāde: Rīgas Austrumu izpilddirekcija
RD iestādes kods: 204

Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija:

Rīgas pilsētas pašvaldība
NMR kods: 90011524360,  
konta Nr.:LV28RIKO0020800010010 Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods:RIKOLV2X
RD iestāde: Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
RD iestādes kods: 206

Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija:

Rīgas pilsētas pašvaldība
NMR kods: 90011524360,  
konta Nr.:LV38RIKO0020900011010 Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods:RIKOLV2X
RD iestāde: Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija
RD iestādes kods: 202

Pakalpojums saņemams bez maksas:
1. Iekškvartālu inženierkomunikāciju izbūves un remonta sarakstā iekļautajiem  objektiem pēc pasūtītāju un būvorganizāciju iepriekšējiem  pieteikumiem, kas iesniegti  Rīgas  priekšpilsētu (rajonu) izpilddirekcijās līdz 1.janvārim saskaņā ar gada plānu.
2. Pazemes inženierkomunikāciju avāriju likvidēšanai noteikumos paredzētajā termiņā.
3. Būvdarbiem, kuru veikšanas laikā nepieciešams aizņemt laukuma, pagalma vai zaļās zonas elementus, novietojot uz tiem nožogojumus un sastatnes  līdz ietvei, ja netiek traucēta gājēju un transporta kustība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc tam, kad izpilddirekcijas iekškvartālu teritorijas aizsardzības komisija ir izskatījusi personas iesniegumu par darbu veikšanu iekškvartālu teritorijā un pieņēmusi atbilstošu lēmumu, persona par to tiek informēta, zvanot uz pieteikumā norādīto telefona numuru vai sūtot informāciju uz personas e- pasta adresi par ierašanos izpilddirekcijā. Persona ierodas klātienē izpilddirekcijā, lai saņemtu rakstisku atļauju vai atteikumu darbu veikšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Rīgas Austrumu izpilddirekcija
Rīgas Pārdaugavas izpilddirekcija
Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija