Atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums paredzēts ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā, ja tirdzniecība tiek veikta Ziemassvētku laikā (ne ātrāk kā no 15.novembra, ne vēlāk kā līdz 15.janvārim) un nepārsniedz 45 dienas vienā vietā
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Rīgas pilsētas izpilddirekcijas, ja to rīcībā ir pilnīga informācija un dokumenti 5 darba dienu laikā no pēdējā nepieciešamā dokumenta saņemšanas dienas izsniedz atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā vai pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā. Tirdzniecības dalībniekam minētais iesniegums nav jāiesniedz, ja attiecīgais tirdzniecības dalībnieks ir iekļauts ielu tirdzniecības organizēšanas Ziemassvētku laikā iesniegumam pievienotajā tirdzniecības dalībnieku sarakstā un pašvaldība ir izsniegusi atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā. Gadījumos, kad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, ielu tirdzniecības atļaujas tiek izsniegtas pēc minētās nodevas samaksāšanas. Ja ielu tirdzniecības atļauja nepieciešama ātrāk nekā 5 darba dienu laikā no maksājuma veikšanas datuma, Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā jāuzrāda maksātāja bankas apstiprināts maksājuma dokumenta oriģināls un jāiesniedz tā kopija
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums ir pieprasāms kā e-pakalpojums portālā www.eriga.lv vai klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Iesniegums par atļaujas ielu tirdzniecības organizēšanai Ziemassvētku laikā saņemšanu vai www.eriga.lv elektroniski aizpildīts iesniegums, kurā norādīta informācija par tirdzniecības organizatoru: fiziskās personas vārds, uzvārds un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods vai juridiskās personas nosaukums (firma) un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, vai publiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas kods, tirdzniecības organizatora/kontaktpersonas tālruņa numurs, e-pasta adrese, paredzētā ielu tirdzniecības vieta, norises laiks un ilgums. Iesniegumam pievienojams:
1. Tirdzniecības vietas krāsaina fotofiksācija (bez tirdzniecības vietu aprīkojuma).
2. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta objekta novietne inženiertīklu situācijas plānā vai zemes robežu plānā mērogā 1:250 vai 1:500 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm.
3. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts vienas vai vairāku tirdzniecības vietu iekārtojums plānā mērogā 1:100 (A4 formātā) ar izmēriem un piesaistēm.
4. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apliecināta objekta vizualizācija vides kontekstā.
5. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīti tirdzniecības dalībnieku nosaukumi un reģistrācijas numuri vai personas kodi un tirdzniecības sortiments, tirdzniecības vietu skaits.
6. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju - privātpersonu - vai valsts, pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma valdītāju vai apsaimniekotāju.

* (Svarīgi: ņemt vērā, ka, lietojot pakalpojuma pieprasīšanas kanālu gan klātienē, gan portālā no 1. līdz 4. punktam norādītajiem dokumentiem jābūt krāsaini skenētiem no oriģinālā dokumenta).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Bezmaksas (atsevišķos gadījumos maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās ( sk. RD 18.01.2011. sn Nr.109 'Par pašvaldības nodevu par tirdzniecību publiskās vietās Rīgā')).

Nodeva ieskaitāma:
Rīgas pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90011524360, adrese: Rātslaukums 1, Rīga
konta Nr. LV83UNLA0020100000005, AS 'SEB banka', kods UNLALV2X
vai
konta Nr. LV42NDEA0020100000005, 'Luminor Bank AB Latvijas filiāle', kods NDEALV2X
Jānorāda maksājuma mērķis: Rīgas ______ izpilddirekcija, pašvaldības nodeva par ielu tirdzniecību
___________ (norādīt tirdzniecības veidu, periodu un adresi)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauja ir saņemama kā e-pakalpojums portālā www.eriga.lv, elektroniski parakstīta atļauja tiek nosūtīta uz tirdzniecības vietas pieprasītāja norādīto e-pasta adresi vai atļauja tiek izsniegta klātienē Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums www.eriga.lv
Klātiene
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrs