Apgrūtinājumu plāna saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņot apgrūtinājuma plāna atbilstību Rīgas domes 2005.gada 20.decembra saistošo noteikumu Nr.34 “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 15. un 17.pielikumam
Atbilstoši Nekustāmā īpašuma valsts kadastra likumam, veicot zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu nepieciešams saskaņot zemes vienības un zemes vienības daļas apgrūtinājumu plānu vai informāciju par apgrūtinājumu neesamību ar vietējo pašvaldību .
Lai saņemtu saskaņojumu, Apgrūtinājuma plānam jābūt izstrādātam atbilstoši 27.12.2011. MK noteikumu Nr.1019 'Zemes kadastrālās uzmērīšanas noteikumi' 215.punktam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemesgabala īpašnieks, ja iesniegumu iesniedz pilnvarota persona, nepieciešama pilnvara.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par apgrūtinājuma plāna saskaņošanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1