Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana kadastrālās vērtēšanas vajadzībām
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006.not.Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība".
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Lietošanas mērķi nosaka, ja:
a) tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa; b) zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis. Lietošanas mērķa maiņu ierosina: a) ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
b) zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
c) ja izsniegta būvatļauja vai pieteikta vienkāršota atjaunošana, kuru īstenojot mainīsies:
1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcu ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas" un tas mainīs būves galveno lietošanas veidu (ja, mainot telpu grupu lietošanas veidu, ēkas galvenais lietošanas veids nemainās, lietošanas mērķa maiņu neierosina);
d) ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
e) ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
f) ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
g) ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu IV nodaļā minētajām prasībām, tai skaitā pēc zemes fiziskajiem parametriem neatbilst apbūves zemes nosacījumiem;
h) ja neapbūvēta zemes vienība, kurai noteikts apbūves zemes lietošanas mērķis, nevar tikt izmantota apbūvei atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Lēmums par administratīvā akta par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem izdošanu tiek pieņemts viena mēneša laikā, bet ja objektīvu iemeslu dēļ viena mēneša termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesnieguma iesniedzējam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, viņas likumiskais pārstāvis vai pilnvarotā persona var vērsties:
klātienē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē,
nosūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu,
nosūtīt iesniegumu pa pastu,
iesniegt iesniegumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot pakalpojumu "Iesniegums iestādei",
iesniegt  "Ziņojumu pašvaldībai" www.epakalpojumi.lv par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu kadastrālās vērtēšanas vajadzībām.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) Īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments,
2) zemes vienības robežu plāns,
3) zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) par vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas,
4) pilnvarotajām personām - jāiesniedz pilnvarojuma apliecinājums (jāuzrāda oriģināli vai apliecinātas kopijas);
5) veidlapa “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana”;
6) veidlapa “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņai” .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei Latvija.lv
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pip@riga.lv
Pasts RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts pēc iesnieguma un iesniegto dokumentu izskatīšanas, lēmuma vai vēstules projekta sagatavošanas un parakstīšanas:
- klātienē saņem lēmumu vai vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem pēc personas, viņas likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pieprasījuma Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē;
- e-pastā, kas reģistrēts Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmā, saņem elektroniski parakstītu lēmumu vai vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem;
- pa pastu saņem lēmumu vai vēstuli par nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene RD Pašvaldības ieņēmumu pārvalde
Adrese: Terēzes iela 5, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 80000850
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki