Šautuves atļauja (licence)
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Rēzeknes novada domē tiek izskatīts iesniegums un tam pievienotie dokumenti, par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju norādītās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai. Atļauja tiek izsniegta noteiktās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) uzturētājam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
8
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā lūdz atļauju saskaņot publisku pasākumu veidlapu.

2. Iesniegumā par atļauju otrās vai trešās kategorijas šautuves (šaušanas stenda) izveidošanai un darbībai, fiziskā vai juridiskā persona norāda šādas ziņas:
2.1. Juridiskā persona:
2.1.1. juridiskās personas nosaukums un vienotais reģistrācijas numurs;
2.1.2. juridiskā adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
2.2. fiziskā persona:
2.2.1. vārds, uzvārds un personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts);
2.2.2. deklarētā dzīvesvieta, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese;
3. šautuves (šaušanas stenda) adrese;
4. šaušanas sporta speciālista vārds, uzvārds, personas kods (vai dzimšanas datums, ja personas kods nav piešķirts) un šaušanas sporta speciālista sertifikāta numurs;
5. informācija par šautuves (šaušanas) stenda kategoriju un atbilstību šo noteikumu II nodaļā noteiktajām prasībām;
6. apliecinājums, ka personas īpašumā vai valdījumā ir nekustamais īpašums, kurā paredzēts izveidot šautuvi (šaušanas stendu).
7. Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
7.1. šautuves (šaušanas stenda) plānu mērogā 1:1000 vai 1:2000, kurā atzīmēta šautuves (šaušanas stenda) atrašanās vieta un blakus esošās celtnes, bet atklātās un pusslēgtās šautuves (šaušanas stenda) plānā – šaušanas stenda atrašanās vietu, izvietojumu apvidū, šaušanas virzienu, attālumu līdz tuvākajiem objektiem, kuros iespējama cilvēku atrašanās, šaušanas distances garumu, drošības joslas lielumu, norobežojumu izvietojumu, bīstamās zonas norobežojuma veidu, šāviņu uztvērēja veidu un šautuves (šaušanas stenda) izmantošanas laiku;
7.2. šautuves (šaušanas stenda) nolikumu. Nolikumā norāda:
7.2.1. šaujamieroču un munīcijas glabāšanas, uzskaites, izsniegšanas, saņemšanas un nodošanas kārtību;
7.2.2. apmeklētāju reģistrācijas kārtību;
7.2.3. drošības prasības;
7.2.4. kārtību, kādā paredzēts nodrošināt pirmo palīdzību;
7.2.5. šautuves (šaušanas stenda) darbinieku un šaušanas sporta speciālistu pienākumus;
7.2.6. citus dokumentus, kurus fiziskā vai juridiskā persona uzskata par nepieciešamu pievienot.
8. Iesniegumu iesniedz papīra formā vai elektroniska dokumenta veidā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@rdc.lv
2. solis / 2.SOLIS - Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@rdc.lv