Asistenta pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Asistenta pakalpojumu piešķir personām ar I vai II invaliditātes grupu un personai no piecu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, pēc Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas sniegtā atzinuma par asistenta pakalpojuma nepieciešamību personai, ja tai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz:
1. rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu;
2. likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošu dokumentu (kopiju), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
3. komisijas atzinumu:
3.1. par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona, vecāka par 18 gadiem;
3.2. par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no piecu līdz 18 gadu vecumam;
4. institūcijas apliecinājumu par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem));
5. . darba devēja apliecinājumu, ka persona ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja (ja persona strādā);
6. izglītības iestādes apliecinājumu, ka persona apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē (ja persona mācās);
7. dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma sniedzēja apliecinājumu (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jebkurā pagasta pārvaldē
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / 2 solis - Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana pēc sociālā dienesta lēmuma
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki