Muitas procedūra ievešana pārstrādei
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Muitas procedūra - ievešana pārstrādei - ļauj ārpussavienības preces Savienības muitas teritorijā izmantot vienā vai vairākās pārstrādes darbībās, nepiemērojot šīm precēm ievedmuitas nodokli, citus maksājumus saskaņā ar citiem attiecīgiem spēkā esošiem noteikumiem, tirdzniecības politikas pasākumus, ciktāl ar tiem nav aizliegta preču ievešana Savienības muitas teritorijā vai izvešana no tās, kā arī precēm, ko paredzēts pakļaut darbībām, ar kurām nodrošina to atbilstību tehniskām prasībām, lai tās laistu brīvā apgrozībā, precēm, kas jāpakļauj parastajiem apstrādes veidiem, kas paredzēti šo preču saglabāšanai, izskata vai tirdznieciskās kvalitātes uzlabošanai vai lai sagatavotu tās izplatīšanai vai atkalpārdošanai.
Ievešanas pārstrādei procedūru var izmantot gadījumos, kas nav preču labošana vai iznīcināšana, neskarot ražošanas piederumu izmantošanu, tikai tad, ja preces, kurām procedūru piemēro, ir identificējamas pārstrādes produktos. Tas nozīmē, ka pārstrādei paredzētajām precēm ir jābūt identificējamām pārstrādes produktos. Minētā norma neattiecas uz preču labošanu vai iznīcināšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Kopienā reģistrēta persona, kura spēj garantēt darbību pareizu izpildi.
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai precēm piemērotu muitas procedūru - ievešana pārstrādei:
1. Preces ievešanas mērķis – nodot preci kādā no pārstrādes darbībām:
a) darbības ar precēm, ietverot to uzstādīšanu, montāžu vai to piestiprināšanu citām precēm;
b) preču pārstrāde;
c) preču iznīcināšana;
d) preču labošana, arī to atjaunošana un sakārtošana;
e) tādu preču izmantošana, kuru nav pārstrādes produktos, bet kuras vajadzīgas šādu produktu ražošanai vai atvieglo to, pat ja tās šajā procesā tiek pilnībā vai daļēji izlietotas (ražošanas piederumi).
2. Preču nodošanai pārstrādei jāsaņem atļauja no muitas iestādēm:
• vienkāršotā kārtība - muitas deklarācijas iesniegšana muitas kontroles punktā (šo kārtību piemēro gadījumos, kad preces ieved ar mērķi labot (remonts), atjaunot, sakārtot, iznīcināt).
Piemērojot ievešanu pārstrādei vienkāršotā kārtībā, papildus muitas deklarācijā norādītajiem datiem obligāti jāiesniedz šādas ziņas:
- preču izmantošanas veids;
- preču tehniskie apraksti un to  identificēšanas līdzekļi;
- paredzamais noslēgšanas laikposms;
- ierosinātā noslēgšanas muitas iestāde;
- pārstrādes vieta (iznīcināšanas gadījumā Valsts vides dienesta atzinumā norādītā preču iznīcināšanas vieta);
- ekonomisko nosacījumu kods, kas minēts Komisijas 2015.gada 28.jūlija Deleģētās regulas (ES) Nr.2015/2446, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri attiecas uz dažiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, 12.pielikumā  (remonta gadījumā - 30.4, iznīcināšanas gadījumā - 47);- aplēstā ieguves norma vai metode, kā to nosaka – norāda gadījumā, ja iznīcināšanas rezultātā rodas atlikumi.
• vispārējā kārtība - atļauju izsniedz VID Muitas pārvalde, pamatojoties uz pieteikumu atļaujas saņemšanai (piemēro visos gadījumos, kad atļauju nevar saņemt vienkāršotā kārtībā).
3. Jāiesniedz galvojums iespējamā muitas parāda segšanai.
Muitas dienesti nosaka laikposmu, kādā ievešanas pārstrādei procedūra ir jāpabeidz, ņemot vērā laiku, kāds vajadzīgs pārstrādes darbību veikšanai un procedūras pabeigšanai.
Ievešanas pārstrādei procedūra ir pabeigta, kad precēm, kurām bijusi piemērota šī procedūra, vai pārstrādes produktiem tiek piemērota nākamā muitas procedūra, tie ir izvesti no Savienības muitas teritorijas vai iznīcināti, neatstājot pārpalikumus, vai kad no tiem atsakās par labu valstij.
Komersanti muitas procedūras - ievešana pārstrādei - noformēšanai izmanto EMDAS komersanta moduli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Liepājas ostas MKP (muitas iestādes kods 0411)
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Ventspils ostas MKP (muitas iestādes kods 0311)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils MKP (muitas iestādes kods 0810)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils preču stacijas MKP (muitas iestādes kods 0816)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Liepājas ostas MKP (muitas iestādes kods 0411)
VID Muitas pārvaldes Kurzemes MKP daļas Ventspils ostas MKP (muitas iestādes kods 0311)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils MKP (muitas iestādes kods 0810)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Daugavpils preču stacijas MKP (muitas iestādes kods 0816)
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP (muitas iestādes kods 0721)
Parādīt visus...