Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN saņemšana
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību (Līvānu novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Jebkura persona, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, kura īpašumā, tiesiskajā valdījumā, lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums Līvānu novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē vai elektroniski adresējot iesniegumu Līvānu novada domes Finanšu nodaļai. Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Elektroniski nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Iesniedz iesniegumu brīvā formā, pilnvaru (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@livani.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pirms izziņas saņemšanas jāveic pašvaldības nodevas apmaksa: 1,50 EUR.
Apmaksa: Nodevu var samaksāt Līvānu novada domes kasē skaidrā naudā vai ar maksājumu karti vai pārskaitot uz Līvānu novada domes norēķinu kontu kredītiestādē: AS Citadele banka, konts: LV79PARX0004642660004, kods: PARXLV22; AS SEB BANKA, konts: LV14UNLA0050018690074, kods: UNLALV2X; AS Swedbank, konts: LV30HABA0551035067596, kods: HABALV22.

Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: