Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšana
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma lietošanas mērķus nosaka visām zemes vienībām un zemes vienības daļām vai plānotajām zemes vienībām un zemes vienības daļām, atbilstoši MK 20.06.2006.not.Nr.496 "Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība".
Lietošanas mērķi nosaka, ja:
a) tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;
b) zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.
Lietošanas mērķa maiņu ierosina:
a) ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
b) zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
c) ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies: 1. būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim; 2. telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcas ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
d) ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
e) ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
f) ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
g) ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst šo noteikumu...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Kopīpašuma gadījumā - visi kopīpašnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
pašvaldība 15 dienu laikā pēc pieteikuma un visu nepiecie­šamo dokumentu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu saņemšanas nosaka vai maina lietošanas mērķi vai sagatavo pamatotu atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz:
1.Iesniegums;
2.Īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments;
3.Zemes vienības robežu plāns un zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188; 64607189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@rdc.lv
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma izskatīšana, lēmuma pieņemšana
Pēc iesnieguma saņemšanas atbildīgā amatpersona izskata tā atbilstību normatīvo aktu prasībām un pieņem lēmumu par zemes lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu, vai arī sagatavo motivētu atteikumu. Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildus informācija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Datu par lietošanas mērķi aktualizēšana, lēmuma izsniegšana vai nosūtīšana
Lēmuma par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi pieņemšanas gadījumā atbildīgā amatpersona veic datu aktualizēšanu nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, nosūtot atbilstošos datus Valsts zemes dienestam tiešsaistes režīmā, kā arī nosūta pieņemto lēmumu papīra vai elektroniski parakstīta dokumenta veidā uz iesniedzēja norādīto adresi. Lēmumu ir iespējams saņemt arī klātienē, Rēzeknes novada pašvaldības zemes pārvaldības dienestā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldības Zemes pārvaldības dienests - klātiene
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis: 64607188; 64607189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: