Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Jēkabpils (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Jēkabpils pilsētas pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Laulības reģistrācija (JĒKABPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Izvēlētā teritorija: Jēkabpils
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz iesniegumu kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem.
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
1. bijušā laulātā miršanas apliecību;
2. dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
3. likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
4. izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
Ārzemnieks papildus iepriekš minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Klātiene Jēkabpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa (klātienē)
Adrese: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
Tālrunis: 65236126
Fakss:
Cita kontaktinformācija: DZIMTSARAKSTU NODAĻA
Klātienē: Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201
E-pasts: pasts@jekabpils.lv
Saziņai: tālr.nr. 80205008; 65236126
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva 14.00 euro


1. Maksas pakalpojumi par laulību reģistrāciju Dzimtsarakstu nodaļā:
1.1. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija 30.00euro no pāra
1.2. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija tikai liecinieku klātbūtnē 14.00 euro no pāra
1.3. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija tikai liecinieku klātbūtnē, ja abas personas ir pensionāri vai viena no viņām ir 1. vai 2.grupas invalīdi, vai vienai no personām ir piešķirts trūcīgas personas statuss 7.00 euro no pāra
1.4. Laulību jubileju (rožu, dzintara, kristāla, sudraba, zelta u.c.) ceremonija 20.00 euro no pāra
2. Maksas pakalpojumi par laulību reģistrāciju izbraukumā ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām:
2.1. Laulības reģistrācijas ceremonija ārstniecības iestādē vai dzīvesvietā ar slimu personu vai personu ar īpašām vajadzībām Jēkabpils pilsētas teritorijā 14.00 euro no pāra
2.2. Laulības reģistrācijas ceremonija Jēkabpils cietumā 56.00 euro no pāra
2.3. Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija Jēkabpils pilsētas teritorijā tam piemērotās vietās 86.00 euro no pāra
Maksājumi: Skatīt maksājumus