Solidaritātes nodokļa daļas nodošana privāto pensiju fondu pensiju plāniem (pensiju 3. līmenim)
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Solidaritātes nodokļa maksātāji ir darba ņēmēji, iekšzemes darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka, ārvalstu darba ņēmēji pie darba devēja – ārvalstnieka –  un pašnodarbinātie, kuri pakļauti valsts sociālajai apdrošināšanai un kuru valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (turpmāk – VSAOI) objekts pārsniedz noteikto maksimālo apmēru.

Solidaritātes nodokļa objekts ir ienākumi, kas saskaņā ar likumu „Par valsts sociālo apdrošināšanu” pārsniedz attiecīgajam kalendāra gadam noteikto VSAOI objekta maksimālo apmēru.
Solidaritātes nodokļa daļu, kas 2018.gadā pārsniedza VSAOI objekta maksimālo apmēru (55 000 EUR),VSAA nodos  privāto pensiju fondu pensiju plānam (pensiju 3. līmenim), kura dalībnieks ir solidaritātes nodokļa maksātājs.
Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībniekiem VSAA pārskaitīs privātā pensiju fonda pensiju plānam (pensiju 3. līmenim), 4 % no solidaritātes nodokļa objekta.

Solidaritātes nodokļa maksātājiem, kuri nav Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieki, VSAA pārskaitīs privātā pensiju fonda pensiju plānam (pensiju 3. līmenim)  10 % no solidaritātes nodokļa objekta.
Lai VSAA  veiktu solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu privāto pensiju fondu pensiju plānam (pensiju 3. līmenim), pēc VSAA paziņojuma saņemšanas solidaritātes nodokļa maksātājam ir jāiesniedz VSAA iesniegums

Paziņojumus VSAA nosūta uz solidaritātes nodokļa maksātāja deklarēto adresi pārskata mēnesim, kurā sasniegts objekta maksimums, sekojošajā trešajā mēnesī.
Vairāk informāciju var iegūt VSAA mājaslapā: https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/solidaritates-nodoklis/
Saņēmēji:
Fiziska persona
Solidaritātes nodokļa maksātājs, kurš ir privātā pensiju fonda pensiju plāna dalībnieks.
Termiņš:
Solidaritātes nodokļa daļu  privātā pensiju fonda pensiju plānam VSAA pārskaitīs reizi mēnesī – līdz mēneša 15. datumam, sākot ar nākošo mēnesi pēc solidaritātes nodokļa maksātāja iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieprasītu pakalpojumu, jāaizpilda VSAA adresēts iesniegums.
Iesniegumu var iesniegt:
1. klātienē jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā;
2. nosūtot pa pastu VSAA;
3. e-pastā vsaa@vsaa.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
4. elektroniski portālā www.latvija.lv: pakalpojums pieejams autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID karte) vai droša elektroniskā paraksta viedkarti.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
E-pasts edoc@vsaa.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Paziņojumu par privātā pensiju fonda pensiju plāna reģistrēšanu persona var saņemt www.latvija.lv, klātienē vai pa pastu deklarēās  dzīvesvietas adresē.
Paziņojuma saņemšanai klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus