Atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Cēsu novada pašvaldības teritorijā
Izvēlētā organizācija: Cēsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atļauja pašu ražotā vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus. Atļauja tiek izsniegta uz noteiktu laiku, bet ne ilgāk kā uz 1 gadu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Komersanti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Termiņam, kuru skaita mēnešos, pēdējā diena ir termiņa pēdējā mēneša attiecīgais datums. Ja termiņa pēdējā mēnesī nav attiecīgā datuma, termiņa pēdējā diena ir šā mēneša pēdējā diena.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, jāiesniedz:
1) ar komersanta atbildīgās amatpersonas parakstu apstiprināts iesniegums, kurā jānorāda:
    - komersanta nosaukums un juridiskā adrese;
    - ražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums;
    - ražošanas vieta (adrese);
2) ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija;
3) komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
4) ražošanas vietas tehniskās inventarizācijas lietas kopija.

Pašvaldība atsaka izsniegt atļauju, ja:
1. komersants nav iesniedzis visus pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus;
2. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota (nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana, kanalizācijas novadīšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;
4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
   4.1. izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un ārstniecības iestāžu, policijas, karaspēka daļu vai citu militāro formējumu ēkās un teritorijā;
   4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
   4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;
5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.

Pašvaldība ir tiesīga atcelt izsniegto atļauju, ja:
1. komersants atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas un neatbilst to izmantošanas mērķim;
3. izbeigta attiecīgā ražošana atļaujā norādītajā vietā;
4. alkoholisko dzērienu ražošana atļaujā norādītajā vietā būtiski apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību aizsardzību.
Iesniedzams dokuments
Komersanta reģistrācijas apliecības kopija
Iesniedzams dokuments
Ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopija
Iesniedzams dokuments
Ražošanas vietas tehniskās inventarizācijas lietas kopija
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Cēsu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Tālrunis: 66954884
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene
Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
Cēsu novada pašvaldības nodokļu administratores
Vaives pagasta pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma izskatīšanas Cēsu novada pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu. Par lēmumu tiek informēts atļaujas pieprasītājs.

Izsniegto atļauju var saņemt Cēsu novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Cēsu novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101
Tālrunis: 64161800
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki