Uzņemšana izglītības iestādē
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pakalpojums  nosaka  uzņemšanas kārtību  Rēzeknes  novada  vispārizglītojošajās  skolās, profesionālās  ievirzes  skolās. Izglītojamo uzņem izglītības iestādē, pamatojoties attiecīgi uz vecāka vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāki), vai pilngadību sasnieguša izglītojamā  iesniegumu. Pirms izglītojamā uzņemšanas vispārējās izglītības iestādē vecākiem vai atbildīgajām amatpersonām, vai pilngadīgam izglītojamam ir tiesības iepazīties ar šādiem dokumentiem ar izglītības iestādi:
- izglītības iestādes reģistrācijas apliecību (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
- izglītības iestādes akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
- izglītības programmu licencēm (pieejamas elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
- izglītības programmas akreditācijas lapu (pieejama elektroniski Valsts izglītības informācijas sistēmas publiskajā daļā);
- izglītības iestādes nolikumu;
- iekšējās kārtības noteikumiem;
- iestājpārbaudījumu (ja tādi ir noteikti);
- citiem dokumentiem, kuriem nav noteikts ierobežotas pieejamības statuss.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kura vēlas  mācīties  vai  kuras  bērns apmeklēs  kādu  no  Rēzeknes  novada  pašvaldības  vispārizglītojošajām  vai  profesionālās  ievirzes  skolām
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
10 kalendārās dienas
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
1. Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz konkrētajā  skolā  iesniegumu, kurā norāda:
- vecāku vai atbildīgās amatpersonas vārdu un uzvārdu;
- izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datumu;
- izglītojamā deklarētās un faktiskās dzīvesvietas adresi;
- izvēlēto izglītības programmu;
- saziņas veidu ar izglītības iestādi, norādot arī elektroniskā pasta adresi (ja ir).
2. Iesniegumam pievieno:
2.1. vispārizglītojošajās  skolās:
- iepriekš iegūto izglītību (ja ir) apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram;
- bērna medicīnisko karti (veidlapa Nr. 026/u), stājoties speciālās pirmsskolas izglītības grupā un 1. klasē;
- izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) izglītojamam, kurš sasniedzis pilngadību;
- valsts vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinumu, ja izglītojamais tiek uzņemts speciālās izglītības programmā vai ja viņam ieteikti atbalsta pasākumi mācību procesā. Uzņemot izglītojamos ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem vispārējās vidējās izglītības programmā, nav nepieciešams atkārtots pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums, ja izglītojamais ir apguvis speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar redzes, dzirdes vai fiziskās attīstības traucējumiem;
- aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu direktoram.
2.2. Maltas  Mūzikas  skolā (Izglītojamo uzņemšanas organizāciju un norisi veic skolas direktora apstiprinātā Uzņemšanas komisija):
- Medicīnisko izziņu vai tās kopiju, uzrādot oriģinālu;
- Dzimšanas apliecības kopiju;
- Izziņu no vispārizglītojošās skolas.
2.3. Bērnu  un  jauniešu  sporta  skolā:
- Ģimenes  ārsta  izziņu  par  veselības  stāvokli;
- Dzimšanas apliecības vai  pases kopiju;
- Fotogrāfiju.
3. Skolas  direktors  ar  rīkojumu  uzņem  izglītojamo  attiecīgajā  izglītības  programmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2 solis - Pakalpojuma saņemšana
Ja izglītības iestāde atsakās uzņemt izglītojamo attiecīgajā izglītības iestādē pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanai vai turpināšanai  vai  profesionālās  ievirzes  izglītības  programmas  apgūšanai, direktors rakstiski informē iesnieguma iesniedzēju par izglītojamā uzņemšanas atteikumu un tā iemesliem. Direktors par atteikumu uzņemt izglītojamo valsts vai pašvaldības izglītības iestādē pamatizglītības iegūšanai vai turpināšanai informē arī attiecīgo pašvaldību. Pašvaldība, ja nepieciešams, sniedz vecākiem vai atbildīgajai amatpersonai informāciju par brīvajām vietām citās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki