Vecāku pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Tiesības saņemt vecāku pabalstu ir vienam no bērna vecākiem vai vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, kā arī aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.
Vecāku pabalstu piešķir sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto) kā arī personai, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, bet viņai ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts.
Pabalsta saņēmējs var izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu, un atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs.
Vecāku pabalsta saņēmējam, kurš strādā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/vecaku-pabalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmumu par vecāku pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti un cita informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
IESNIEGUMS VECĀKU PABALSTA PIEŠĶIRŠANAI
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1