Vecāku pabalsts
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Tiesības saņemt vecāku pabalstu ir vienam no bērna vecākiem vai vienam no adoptētājiem, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas lēmumu nodots adoptējamais bērns, audžuģimenes loceklim, kurš noslēdzis līgumu ar pašvaldību, kā arī aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu bērnu faktiski kopj un audzina.
Vecāku pabalstu piešķir sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto) kā arī personai, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, bet viņai ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts.
Pabalsta saņēmējs var izvēlēties pabalsta saņemšanas ilgumu, un atkarībā no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma tiek noteikts pabalsta apmērs.
Vecāku pabalsta saņēmējam, kurš strādā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksā 30% apmērā no piešķirtās pabalsta summas.
Vairāk informāciju varat iegūt VSAA mājaslapā:
http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem/vecaku-pabalsts
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmumu par vecāku pabalsta piešķiršanu VSAA pieņem 10 dienu laikā pēc tam, kad saņemti visi pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti un cita informācija.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
VSAA darbinieku izdotos administratīvos aktus vai faktisko rīcību var apstrīdēt mēneša laikā no administratīvā akta spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu VSAA direktoram.
VSAA direktora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Vecāku pabalsta izmaksa tiek pārtraukta uz laiku, kamēr saņem bezdarbnieka pabalstu.
Vecāku pabalstu nepiešķir par bērnu, sakarā ar kura piedzimšanu vai kopšanu ir piešķirts maternitātes vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laika posmu.
Brīdinājums
Ja ir izdarīta izvēle par vecāku pabalsta izmaksas periodu (līdz bērna 1 gada vecumam vai līdz bērna 1,5 gadu vecumam) un pabalsts ir piešķirts, tad par vienu un to pašu bērnu izraudzīto izmaksas periodu nav tiesību mainīt.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese: Lāčplēša iela 70 a, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 64507020
E-pasts: vsaa@vsaa.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.13.