Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšana
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbināto personu reģionālās mobilitātes veicināšanas pasākuma mērķis – veicināt darba devēju nodarbināto personu reģionālo mobilitāti.

NVA nodarbinātajām personām nodrošina:
• Finansiālu atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos četrus mēnešus pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas.

Pasākums tiek īstenots:
• Darba vietās Latvijas Republikas administratīvajā teritorijā, izņemot Rīgu, kur ir konkrētās personas iegūtajai izglītībai un profesionālajai pieredzei atbilstošs pieprasījums. Izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas.

Pasākumā var iesaistīties Nodarbinātie, kuri vienlaikus atbilst šādām prasībām:
• līdz darba tiesisko attiecību uzsākšanai ar konkrēto darba devēju ir bijis reģistrēts bezdarbnieka statusā vismaz divus mēnešus, izņemot gadījumu, ja bezdarbnieka statusa piešķiršana ir saistīta ar darba tiesisko attiecību izbeigšanu saistībā ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu un tas būtiski ietekmējis vai varēja ietekmēt nodarbinātības situāciju attiecīgajā administratīvajā teritorijā.
• Darba tiesiskās attiecības ir nodibinājis ar darba devēju, kurš vismaz vienu nedēļu pirms šo darba tiesisko attiecību nodibināšanas bijis reģistrējis Aģentūrā brīvu darba vietu tādā pašā profesijā vai amatā, kādā strādā Nodarbinātais.
• Darba vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas un darba tiesisko attiecību ietvaros darba devējs Nodarbinātajam nekompensē ceļa vai dzīvojamās telpas īres izdevumus
• Norādītajā dzīvesvietā ir deklarēts vismaz sešus mēnešus vai sešu mēnešu laikā mainījis deklarēto dzīvesvietu un gan jaunā, gan iepriekšējā dzīvesvieta atrodas vienas pašvaldības administratīvajā teritorijā, izņemot gadījumus, kad nodarbinātajam konkrētā dzīvesvieta ir pirmā deklarētā dzīvesvieta Latvijā.
• Darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu laiku un Nodarbinātajam ir noteikts normālais darba laiks...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nodarbinātie
Termiņš:
Pakalpojumu iespējams saņemt pēc pieprasījuma.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Normatīvajos aktos norādītajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.08.19.