Nozvejas sertifikāta apliecinājums
Izvēlētā organizācija: Zemkopības ministrija
Īss apraksts:
Latvijas kuģu nozvejoto zvejas produktu (tostarp apstrādāto produktu) eksporta gadījumā, eksportētājs trīs darba dienas pirms tās paredzamās izvešanas no Latvijas iesniedz nozvejas sertifikātu apstiprināšanai Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā elektroniski nosūtot uz e-pastu baiba.ake@zm.gov.lv vai iesniedzot Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamentā vai nosūtot pa pastu: Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga.
Apstiprinot nozvejas sertifikātu, Zemkopības ministrija apliecina, ka Latvijas kuģu nozveja ir veikta saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, regulām un starptautiskajiem saglabāšanas un pārvaldības pasākumiem, kā arī apstiprina nozvejas sertifikāta datu atbilstību Latvijas zvejnieku iegūtajai nozvejai. Noteikumi par nozvejas sertifikātu sistēmu ir iekļauti Padomes regulas (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju III nodaļā, bet nozvejas sertifikāta un reeksporta sertifikāta paraugi ir sniegti šīs regulas II  pielikumā.
Minētās regulas prasības ir ietvertas Ministru kabineta 2018. gada 20. februāra noteikumu Nr. 94 „Nozvejoto zivju izkraušanas kontroles un zivju tirdzniecības un transporta objektu, noliktavu un ražošanas telpu pārbaudes noteikumi”  27. apakšpunktā: Zemkopības ministrija apstiprina saskaņā ar regulas Nr. 1005/2008 II pielikumu noformēta nozvejas sertifikāta datu atbilstību Latvijas zvejnieku nozvejai. Nozvejas sertifikāta aizpildīšanas vadlīnijas ir pieejamas: https://www.zm.gov.lv/public/ck/files/nozvejas_sertifikats_aizpildisana_2017oktobris(1).pdf
Trešo valstu saraksts, kuras pieprasa nozvejas sertifikātu, ir pieejams: https://www.zm.gov.lv/zivsaimnieciba/statiskas-lapas/nnn-zvejas-apkarosana-un-izskausana/valstis-kuras-pieprasa-nozvejas-sertifikatu?nid=2607#jump
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Privāto tiesību Juridiska persona

Persona, kura vēlas eksportēt no Eiropas Savienības uz trešajām valstīm zvejas produktus, tostarp apstrādātus produktus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Nozvejas sertifikāts tiek saskaņots pēc iespējas īsā laikā, lai netiktu kavētas produktu importa procedūras.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Nozvejas sertifikāts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1