Meža inventarizācijas datu (inventarizācijas lieta) reģistrācija Meža valsts reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšana. Meža īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums savā īpašumā vai tiesiskajā valdījumā nodrošināt pirmreizēju meža inventarizāciju un tās datus iesniegt Valsts meža dienestam. Atkārtota inventarizācija veicama ne retāk kā reizi 20 gados. Iesniedzamā informācija sastāv no vispārīgās meža informācijas un nogabalu raksturojošiem rādītājiem un inventarizētās platības meža zemes plāna.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai meža īpašnieka/tiesiskā valdītāja pilnvarota persona
Termiņš:
Mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas Valsts meža dienests pieņem lēmumu. Lēmumu paziņo iesniedzējam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Var apstrīdēt un pārsūdzēt Valsts meža dienesta likuma 10.pantā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs iesniedz iesniegumu Valsts meža dienestā sešu mēnešu laikā no inventarizācijas lietas sagatavošanas datuma.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts meža dienests
Kontaktinformācija: Adrese: 13.janvāra iela 15, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67226600
E-pasts: pasts@vmd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.07.