Publisko pasākumu saskaņošana (Tukuma novada Dome)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada Dome
Īss apraksts:
Publisks pasākums ir fiziskās vai juridiskās personas plānots un organizēts sabiedrībai pieejams svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākums publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības. Publiska vieta ir jebkura vieta, kura neatkarīgi no tās faktiskās izmantošanas vai īpašuma formas kalpo sabiedrības kopējo vajadzību un interešu nodrošināšanai un kura par maksu vai bez maksas ir pieejama ikvienai fiziskajai personai, kas nav attiecīgās vietas īpašnieks, tiesiskais valdītājs, turētājs, algots darbinieks vai cita persona, kuras atrašanās attiecīgajā vietā ir saistīta ar darba pienākumu izpildi, pasākuma organizēšanu vai ir uz uzņēmuma līguma pamata. Atļauja publiska pasākuma rīkošanai ir pašvaldības izsniegts dokuments, kas pasākuma organizatoram dod tiesības noteiktā vietā un laikā rīkot vienreizēju publisku pasākumu attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Ja publiska pasākuma norises vieta atrodas vairāku pašvaldību administratīvajā teritorijā, pasākuma organizatoram ir nepieciešams saņemt visu attiecīgo pašvaldību atļaujas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Iesnieguma izskatīšanu var atlikt ne ilgāk kā uz piecām darbdienām, pamatojoties uz "Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma" 7.panta trešo daļu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz Tukuma novada pašvaldībā vai pagastu pakalpojumu centros pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums.
- detalizēts pasākuma plāns.
- pasākuma norises vietas īpašnieka rakstveida piekrišana tā rīkošanai, ja viņš nav pasākuma organizators.
- normatīvajos aktos paredzēto bīstamo iekārtu valdītājiem to lietošanai nepieciešamās atļaujas un citas šo iekārtu ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu (ja publiska pasākuma norises vietā atradīsies vai tiks izmantotas bīstamas iekārtas).
- Pasākuma organizatora civiltiesiskās apdrošināšanas faktu apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus).

Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis – arī dokumentu, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Degoles pagasta pakalpojumu centrs
Džūkstes pagasta pakalpojumu centrs
Irlavas pagasta pakalpojuma centrs
Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrs
Lestenes pagasta pakalpojuma centrs
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Kontaktpersona: Kultūras metodiķe Dace Ernšteine (314.kab.)

Pirmdienās no 14.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00

Tālrunis 63107239; 27467899
E-pasts: dace.ernsteine@tukums.lv