Atļaujas saņemšana īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes vai īpaši aizsargājamā biotopa atjaunošanai mežā
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Lai persona varētu veikt īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, un ar plānoto darbību teritoriju atmežojot vai veicot meža kontrolētu dedzināšanu, nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums ir bezmaksas.
Īpašniekam jāaizpilda iesniegums brīvā formā. Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu.
Iesniegumam ir jāpievieno:
- zemes vienību situāciju plāns ar iezīmētām atjaunojamā īpaši aizsargājamā biotopa vai īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes (atmežojamās meža zemes platības) robežām,
- atmežojamās platības skice (cirsmes skice),
- attiecīgās sugu vai biotopu grupas sertificēta sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums.

Lai veiktu plānoto darbību, ir jābūt spēkā esošai attiecīgās teritorijas meža inventarizācijai atbilstoši normatīvajiem aktiem par meža inventarizāciju un Meža valsts reģistra informācijas apriti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dabas aizsardzības pārvalde 10 darbdienu laikā iesnieguma un dokumentu saņemšanas izvērtē platības atbilstību kritērijiem īpaši aizsargājamo biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai, eksperta atzinumā ietverto informāciju un plānotās darbības atbilstību dabas aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.
Ja platības atbilstības izvērtēšanai platība pārbaudāma apvidū, Dabas aizsardzības pārvalde to dara veģetācijas periodā vai bezsniega apstākļos. Par platības izvērtēšanas termiņa pagarināšanu Dabas aizsardzības pārvalde nekavējoties informē personu.
Ja platība atbilst kritērijiem īpaši aizsargājamo biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai un plānotā darbība nav pretrunā ar dabas aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, Dabas aizsardzības pārvalde minētos dokumentus nosūta Valsts meža dienestam un vietējai pašvaldībai (ja plānota darbība, ar kuru teritorija tiks atmežota).
Valsts meža dienests un vietējā pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas atbilstoši kompetencei sniedz Dabas aizsardzības pārvaldei atzinumu par plānotās darbības atbilstību meža apsaimniekošanu un izmantošanu, kā arī ugunsdrošību un ugunsdzēsību regulējošiem normatīvajiem aktiem un vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.
Dabas aizsardzības pārvalde Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā pieņem lēmumu par:
- atļaujas izsniegšanu;
- atļaujas izsniegšanas termiņa pagarināšanu, ja nepieciešama platības atbilstības pārbaude apvidū;
- atteikumu izsniegt atļauju, ja platība neatbilst kritērijiem īpaši aizsargājamo biotopu vai īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanai vai plānotā darbība ir pretrunā ar Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumu Nr.325 „Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā” 3.punktu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: