Atļaujas saņemšana īpaši aizsargājamās sugas dzīvotnes vai īpaši aizsargājamā biotopa atjaunošanai mežā
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Lai persona varētu veikt īpaši aizsargājamo biotopu un īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu atjaunošanu mežā, kas atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā vai mikroliegumā, un ar plānoto darbību teritoriju atmežojot vai veicot meža kontrolētu dedzināšanu, nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības pārvaldes atļauju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Meža īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai to pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Viena mēneša laikā, iesniedzot Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektoram.
Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Sugu un biotopu aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 2000.04.19.)
Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu
(Ministru kabinets; noteikumi; 350; 2017.06.28.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Mežsaimniecība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Dabas aizsardzības pārvalde
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150
Tālrunis: +371 67509545
E-pasts: pasts@daba.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.22.