Zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu saņemšana un grafiskās daļas saskaņojuma saņemšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Dabas aizsardzības pārvaldes izsniedz zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus, ja projektētajā teritorijā atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorija, izņemot dabas pieminekļus, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas neitrālo zonu, aizsargājamo ainavu apvidus ainavu aizsardzības zonu, biosfēras rezervāta ainavu aizsardzības zonu un aizsargājamo ainavu apvidu, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās, kā arī saskaņo zemes ierīcības projekta grafisko daļu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji vai to pilnvarotie pārstāvji
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojums ir bezmaksas.
Persona aizpilda iesnieguma veidlapu un iesniedz to Dabas aizsardzības pārvaldē. Iesniedzot dokumentus elektroniski, tie jāparaksta ar e-parakstu.
Zemes ierīcības projekta grafisko daļu saskaņošanai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, kas ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dabas aizsardzības pārvalde pēc zemes ierīkotāja pieprasījuma izsniedz arī zemes ierīcības projekta izstrādei nepieciešamo informāciju par mikroliegumiem un īpaši aizsargājamo dabas teritoriju robežām, kā arī par to aizsardzības režīmu, ja projektu izstrādā īpaši aizsargājamā dabas teritorijās.
Izsniedzot zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumus, Dabas aizsardzības pārvalde norādīs, vai projekta grafisko daļu nepieciešams saskaņot ar Dabas aizsardzības pārvaldi, un, ja nepieciešams saskaņojums – norādīs formātu (vektordatu formātā vai portatīvā dokumenta (PDF) formātā), kādā projekts iesniedzams saskaņošanai.
Dabas aizsardzības pārvalde saskaņo zemes ierīcības projekta grafisko daļu vai pieņem pamatotu atteikumu 15 darbdienu laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dabas aizsardzības pārvaldes centrālais birojs
Adrese: Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: