Izcelsmes apliecinājumu izsniegšana par elektroenerģiju, kas saražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā
Izvēlētā organizācija: Ekonomikas ministrija
Īss apraksts:
Elektroenerģijas ražotājs, kurš elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā, var saņemt elektroniska formāta izcelsmes apliecinājumu, ka tā elektrostacijā saražotā un tīklā nodotā elektroenerģija ir ražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. Elektroenerģijas ražotājs izcelsmes apliecinājumu var saņemt par laikposmu, kas ir ne mazāks par trijiem mēnešiem un ne ilgāks par kalendāra gadu. Lai saņemtu izcelsmes apliecinājumu, sniegtie dati par tīklā nodoto elektroenerģiju jāapliecina tās sistēmas operatoram, kuras elektrotīkliem stacija ir pieslēgta.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska vai juridiska persona, kas elektroenerģiju ražo no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā.
Termiņš:
-
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā vai pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu saņemšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 86; 2017.02.21.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Elektroenerģija
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ekonomikas ministrija
Kontaktinformācija: Brīvības iela 55, Rīga, LV - 1519
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.19.