Valsts pirmpirkuma tiesību uz zemi īpaši aizsargājamās dabas teritorijās izmantošana
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Valstij ir pirmpirkuma tiesības uz zemi, kas atrodas:
1) dabas rezervātos;
2) dabas liegumos, ja tie nav iedalīti funkcionālajās zonās;
3) dabas pieminekļos (izņemot aizsargājamos kokus un aizsargājamos akmeņus (dižakmeņus)), ja šajos dabas pieminekļos nav nodalītas funkcionālās zonas;
4) dabas liegumu, nacionālo parku, biosfēras rezervātu, dabas parku, dabas pieminekļu un aizsargājamo ainavu apvidu dabas rezervāta, stingrā režīma, dabas lieguma un regulējamā režīma zonās saskaņā ar likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 35.pantu.
Līdz ar to zemes īpašniekam ir pienākums informēt Dabas aizsardzības pārvaldi par nodomu pārdot sev piederošo zemi, kas atrodas minētajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, iesniedzot darījuma dokumentu (pirkuma līgumu).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Zemes īpašnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments