Publisko iepirkumu apstrīdēšana
Izvēlētā organizācija: Iepirkumu uzraudzības birojs
Īss apraksts:
Publisko iepirkumu apstrīdēšana ir pārskatīšanas procedūra, kas nodrošina iepirkuma procedūru rīkotāju pieņemto lēmumu tiesiskuma pēcpārbaudi. Pakalpojuma mērķis ir novērst iepirkuma procedūru rīkotāju pieļautos pārkāpumus publiskajos iepirkumos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Piegādātāji, kuri vēlas piedalīties iepirkuma procedūrā, bet uzskata, ka dokumentācijā iekļautās prasības ierobežo tiesības piedalīties procedūrā.
Piegādātāji, kuri piedalījušies iepirkuma procedūrā, bet nav ieguvuši iepirkuma līguma slēgšanas tiesības vai uzskata tās pārtraukšanu par nepamatotu.
Termiņš:
Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotā iesniegumu izskatīšanas komisija izskata iesniegumu mēneša laikā pēc tā saņemšanas Iepirkumu uzraudzības birojā; objektīvu iemeslu dēļ šo termiņu var pagarināt līdz vienam gadam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Lēmums uzskatāms par paziņotu nākamajā darbdienā pēc tā publicēšanas Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Publiskās un privātās partnerības likums
(Saeima; likumi; 2009.10.01.)
Publisko iepirkumu likums
(Saeima; likumi; 2017.03.01.)
Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 107; 2017.03.02.)
Noteikumi par depozīta maksājumu
(Ministru kabinets; noteikumi; 110; 2017.03.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Finanšu un fiskālā darbība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Iepirkumu uzraudzības birojs
Kontaktinformācija: Rīga, Eksporta iela 6
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.24.