Informācija par kadastrālās vērtības aprēķinu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros tiek sniegti dati par izvēlētā kadastra objekta (zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas vai dzīvokļa īpašuma) kadastrālās vērtības aprēķinu.

Kadastrālās vērtības aprēķinu veic Kadastra informācijas sistēma automātiski katru gadu 1.janvārī visiem kadastra objektiem.
Aprēķinātās kadastrālās vērtības ir aktuālas līdz kalendārā gada 31.decembrim, izņemot, ja gada laikā Kadastra informācijas sistēmā tiek reģistrētas izmaiņas objektu raksturojošos datos:
• zemei – pašvaldība lēmusi par lietošanas mērķa izmaiņām, reģistrēti vai dzēsti apgrūtinājumi, uzmērīšanas rezultātā precizēta zemes platība;
• ēkai – mainīts lietošanas veids, piemēram dzīvojamā ēka ir pārveidota par viesu māju, precizēts ēkas fiziskais nolietojums (piemēram, dabā ēka ir daudz sliktākā stāvoklī nekā Kadastra informācijas sistēmā reģistrēts), mainīti apjoma rādītāji (piemēram, ēka uzmērīta, iegūstot datus par telpām vai reģistrēti dati par piebūvēm);
• telpu grupai (dzīvoklim) – mainīts lietošanas veids (piemēram, dzīvoklis pārveidots par biroju vai kafejnīcu) un apjoma rādītāji (piemēram, veikta dzīvokļa pārbūve).

Pakalpojums “Informācija par kadastrālās vērtības aprēķinu” sniedz informāciju par kadastra objektu (zemes vienības, zemes vienības daļas, būves, telpu grupas vai dzīvokļa īpašuma):
1) vērtības aprēķinā izmantotajiem datiem;
2) vērtības aprēķina datumu;
3) kadastrālās vērtības lielumu;
4) normatīvajos aktos noteikto formulu, kurā ievieto vērtības aprēķinam izmantotos datus un iegūst kadastrālo vērtību.

Svarīgi!
Ja kadastra subjekts pieprasa pakalpojumu par sev piederošu  zemes vienību, zemes vienības daļu, būvi, telpu grupu vai dzīvokļa īpašumu, tad pakalpojumu sniedz bez maksas. Pārējos gadījumos- par maksu.
Ja kadastra subjekts vēlas pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto informāciju saņemt pa pastu vai ierakstītu VZD elektroniskajā datu nesējā- par to tiek piemērota maksa par informācijas izsniegšanas nodrošināšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr.787 "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis un samaksas kārtība"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Informācija par vienu pieprasījuma objektu no informācijas sistēmām un arhīva dokumentiem Dokuments/Datne 13,45 EUR
Informācijas izsniegšanas nodrošināšana
informācijas ierakstīšana Valsts zemes dienesta elektronisko datu nesējā Informācijas nesējs 4,30 EUR
pasta sūtījuma noformēšana Pasta sūtījums 1,45 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ministru kabineta noteikumu Nr.787 pielikums "Valsts zemes dienesta maksas pakalpojumu cenrādis"