Atļauja izpētes darbiem
Izvēlētā organizācija: Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Īss apraksts:
Atļauja kultūras pieminekļa kultūrvēsturiskajai izpētei, kas saistīta ar iejaukšanos kultūras pieminekļa struktūrā, tiek izsniegta, pamatojoties uz kompetenta izpētes veicēja iesniegumu, kas ietver izpētes programmu un darbu aprakstu, garantējot, ka kultūras piemineklim netiks nodarīti zaudējumi un pēc darbu pabeigšanas tas tiks sakārtots, un tiks nodrošināta atsegto elementu saglabāšana.
Atļauja arheoloģiskās izpētes darbu veikšanai (tajā skaitā zemūdens izpētes) tiek izsniegta, ņemot vērā izpētes darbu pamatojumu un pamatojoties uz kultūras pieminekļa īpašnieka (valdītāja) rakstveida iesniegumu, norādot paredzamo darbu vietu, apjomu un izpildīšanas veidu. Atļaujā tiek norādīti īpaši arheoloģisko darbu veikšanas nosacījumi, ja tādi ir nepieciešami.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Objekta īpašnieks (valdītājs), pilnvarotā persona
Termiņš:
Atļauju izsniedz 30 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.
Kultūrvēsturiskās izpētes atļaujas saņemšanai jāiesniedz izpētes veicēja iesniegums, kurā pamatota darbu veikšanas nepieciešamība. Iesniegumam pievienota izpētes programma un darba apraksts, kas saskaņoti ar kultūras pieminekļa īpašnieku (valdītāju), īpašumtiesības apliecinoša dokumenta kopija (ja nav reģistrētas zemesgrāmatā), kultūrvēsturiskās izpētes vai kultūrvēsturiskās inventarizācijas darbu vadītāja kompetenci apliecinoša dokumenta (piemēram, licence, sertifikāts) kopija.
Arheoloģiskās izpētes atļaujas saņemšanai Jāiesniedz Pārvaldei adresēts iesniegums, kam pievienojami dokumenti: izpētes programma, darbu apraksts; īpašnieka saskaņojums; īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti; darbu veicēja kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (var būt kopijas).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Kurzemes reģionālā nodaļa
Latgales reģionālā nodaļa
Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Vidzemes reģionālā nodaļa
Pasts Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde
Adrese: Mazā Pils iela 19, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67229272
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki