Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Zemes gabala īpašnieks vai tiesiskais valdītājs; zemes īpašnieka pilnvarotā persona; persona, kas ar zemes īpašnieku vai pilnvaroto personu noslēgusi līgumu, kurā norādīts zemes dzīļu izmantošanas veids (līgums ir obligāts priekšnoteikums atļaujas saņemšanai).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, iesniedz iesniegumu atļaujas saņemšanai. Iesniegumā ietver šādu informāciju:
1) iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
2) iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
3) zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese (ja iespējams).
Iesniegumam pievieno:
1)  derīgo izrakteņu atradnes pasi;
2) Valsts vides dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
3) Valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
4) ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
5)  ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
6) ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
7) ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/pakalpojumi/vide/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 1.SOLIS Pakalpojuma pieprasīšana 2.SOLIS Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki