Atļauja izmantot atzītā nosūtītāja statusu Savienības tranzīta procedūrā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atzītā nosūtītāja statuss nodrošina uzņēmējiem (atļauju turētājiem) iespēju pieteikt preces tranzīta procedūrai atļaujā noteiktajās vietās, iesniedzot muitas deklarāciju elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās, un izlaist tranzīta procedūrai elektroniski pieteiktās preces patstāvīgi (neuzrādot preces un tranzīta deklarāciju nosūtītāja muitas iestādē), ja muitas iestāde uzņēmējiem (atļauju turētājiem) nav paziņojusi par nepieciešamību pārbaudīt muitojamās preces un muitojamo preču dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.punkta izpratnē. Personai (pieteikuma iesniedzējam) jābūt reģistrētai Eiropas Komisijas centrālajā informācijas sistēmā (EORI sistēmā).
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas Nr.952/2013, Regulas Nr.2015/2446 un Regulas Nr.2015/2447 nosacījumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram, sūdzību iesniedzot Rīgā, Talejas ielā 1, LV-1978.
Atgādinājums
Atļaujas turētājs nodrošina atļaujas izsniegšanas un turēšanas nosacījumus un informē muitas iestādi par apstākļiem, kas var ietekmēt atļaujas turpmāko derīgumu un saturu.
Brīdinājums
Atļauju var apturēt, ja netiek izpildīti noteikti atļaujas turēšanas nosacījumi un var anulēt, ja tiek pārkāpti atļaujas izmantošanas nosacījumi vai nav novērsti atļaujas apturēšanas iemesli.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Vispārēja ekonomiska un komerciāla darbība
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.13.