Atļauja īpaša veida plombu izmantošanai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Muitas dienesti var atļaut personai izmantot īpaša veida plombas, lai nodrošinātu tādu preču identificēšanu, kurām piemērota Savienības tranzīta procedūra un lai novērstu nekontrolētu piekļuvi tranzīta procedūrai pakļautām precēm.  
Atļauju Savienības tranzīta procedūrā izmantot īpaša veida plombas transportlīdzekļiem, konteineriem un iepakojumiem piešķir, ja muitas dienesti atzīst par derīgām pieteikumā atļaujas saņemšanai norādītās plombas un atļauju piemēro tikai tām Savienības tranzīta operācijām, kuras sākas dalībvalstī, kurā tika piešķirta atļauja izmantot šo vienkāršojumu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.p. izpratnē.
Personai (pieteikuma iesniedzējam) jābūt reģistrētai Eiropas Komisijas centrālajā informācijas sistēmā (EORI sistēmā).
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas Nr.952/2013, Regulas Nr.2015/2446 un Regulas Nr.2015/2447 nosacījumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju izmantot īpaša veida plombas piešķir, ja ir izpildīti nosacījumi un kritēriji, kas minēti Regulas Nr.2015/2446 191.panta 1.punktā – ja pieteikuma iesniedzēji pierāda, ka tie izpilda Kodeksa 39.panta a), b) un d) apakšpunktā izklāstītos kritērijus.
Pieteikumu atļaujas izmantot īpaša veida plombas saņemšanai iesniedz Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). VID tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi nosacījumi pieteikuma pieņemšanai. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem un par to paziņo tā iesniedzējam.
Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma