Atļauja izmantot atzītā saņēmēja statusu Savienības tranzīta procedūrai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Atzītā saņēmēja statuss nodrošina uzņēmējiem (atļauju turētājiem) iespēju tranzīta procedūras ietvaros saņemt preces atļaujā noteiktajās vietās, noslēdzot tranzīta procedūru elektroniskā veidā Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmās, un izlaist preces patstāvīgi (neuzrādot preces un tranzīta deklarāciju saņēmēja jeb galamērķa muitas iestādē), ja muitas iestāde uzņēmējiem (atļauju turētājiem) nav paziņojusi par nepieciešamību pārbaudīt muitojamās preces un muitojamo preču dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.punkta izpratnē. Personai (pieteikuma iesniedzējam) jābūt reģistrētai Eiropas Komisijas centrālajā informācijas sistēmā (EORI sistēmā).
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas Nr.952/2013, Regulas Nr.2015/2446 un Regulas Nr.2015/2447 nosacījumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju atzītā saņēmēja statusa izmantošanai piešķir, ja ir izpildīti nosacījumi un kritēriji, kas minēti Regulas Nr.2015/2446 191.panta 1.punktā – ja pieteikuma iesniedzēji pierāda, ka tie izpilda Kodeksa 39.panta a), b) un d) apakšpunktā izklāstītos kritērijus.
Pieteikumu atļaujas atzītā saņēmēja statusa izmantošanai iesniedz Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS).
Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi nosacījumi pieteikuma pieņemšanai. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem un par to paziņo tā iesniedzējam.
Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma