Atļauja izmantot atzītā saņēmēja statusu TIR operācijai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Muitas dienesti var atļaut personai, kura saņēmusi atļauju izmantot atzītā saņēmēja statusu Savienības tranzīta procedūrā, saņemt kravas, kuras tiek pārvadātas starptautiskā pārvadājumā, izmantojot TIR grāmatiņu (TIR Konvencija).
“TIR konvencija” ir 1975. gada 14. novembrī Ženēvā parakstīta Muitas konvencija par Starptautiskajiem preču pārvadājumiem, izmantojot TIR karnetes.
“TIR operācija” ir preču pārvietošana Savienības muitas teritorijā saskaņā ar TIR konvenciju.
Atzītam saņēmējam jānodrošina, ka TIR karnete kopā ar TIR operācijas MRN atļaujā noteiktajā termiņā tiek uzrādīta galamērķa muitas iestādē, lai pabeigtu TIR operāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.punkta izpratnē. Personai (pieteikuma iesniedzējam) jābūt reģistrētai Eiropas Komisijas centrālajā informācijas sistēmā (EORI sistēmā).
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas Nr.952/2013, Regulas Nr.2015/2446 un Regulas Nr.2015/2447 nosacījumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju izmantot atzītā saņēmēja statusu TIR operācijai piešķir, ja ir izpildīti nosacījumi un kritēriji, kas minēti Regulas Nr.2015/2446 187.panta 1.punktā - ja pieteikuma iesniedzēji pierāda, ka tie izpilda Kodeksa 39. panta a), b) un d) apakšpunktā izklāstītos kritērijus.
Pieteikumu atļaujas izmantot atzītā saņēmēja statusu TIR operācijai saņemšanai iesniedz Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). VID tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi nosacījumi pieteikuma pieņemšanai. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem un par to paziņo tā iesniedzējam.
Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma