Atļauja izmantot galapatēriņa procedūru
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Saskaņā ar galapatēriņa procedūru preces var laist brīvā apgrozībā ar atbrīvojumu no muitas nodokļa vai ar samazinātu muitas nodokļa likmi sakarā ar to īpašo izmantojumu.
Galapatēriņa procedūra var tikt piemērota noteiktām ārpussavienības precēm, kas tiek ievestas Savienības muitas teritorijā noteiktiem mērķiem. Lai precēm piemērotu galapatēriņa procedūru, tām jāatbilst kritērijiem, kas noteikti  Padomes 1987.gada 23.jūlija Regulas (EEK) Nr.2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu I pielikuma ikgadējiem grozījumiem.
Preču nodošanai galapatēriņa procedūrai jāsaņem atļauja. Atļaujā norāda atļaujas izmantošanas nosacījumus.
Atļaujas saņemšanai nepieciešams galvojums muitas parāda, kas var rasties, nodrošināšanai.
Atsevišķos gadījumos, kad preces pēc izlaišanas procedūrai nekavējoties pilnībā tiek nodotas paredzētajiem mērķiem, atļauja tiek pieprasīta un izsniegta vienkāršotā kārtībā. (sk. aprakstu “Muitas procedūra - galapatēriņš”).
Galapatēriņa procedūra ir pabeigta jebkurā no šādiem gadījumiem:
a) ja preces ir izmantotas mērķiem, kas noteikti, lai piemērotu atbrīvojumu no nodokļa vai samazinātu nodokļa likmi;
b) ja preces ir tikušas izvestas no Savienības muitas teritorijas, tās iznīcina vai ja no tām atsakās par labu valstij;
c) ja preces ir izmantotas citiem mērķiem nekā tie, kas noteikti, lai piemērotu atbrīvojumu no nodokļa vai samazinātu nodokļa likmi, un piemērojamais ievedmuitas nodoklis ir samaksāts.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.punkta izpratnē.
Termiņš:
Lēmumu pieņem 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju izmantot īpašo muitas procedūru galapatēriņš, personai VID Muitas pārvaldē jāiesniedz pieteikums (Regulas 2016/341 12.pielikums).
Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot  VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) - VID tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Lai uzzinātu, kā kļūt par EDS lietotāju, lūdzu skatīt Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Elektroniskās deklarēšanas sistēma” publicēto informāciju “Kā kļūt par EDS lietotāju?”
SMK Muitas lēmumu sistēmas izmantošanai EDS lietotājam papildus ir jāiesniedz “Iesniegums par Eiropas Komisijas SMK Muitas lēmumu sistēmas lietotāju (-iem)”.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Lēmumu reģistrē Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā un informācija adresātam ir pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) -
Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma