Atļauja izmantot ierakstu deklarētāja reģistros
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Muitas dienesti var atļaut personai iesniegt muitas deklarāciju  kā ierakstu deklarētāja reģistros, ar noteikumu, ka muitas dienestu rīcībā ir šīs deklarācijas dati deklarētāja elektroniskajā sistēmā tajā brīdī, kad tiek iesniegta muitas deklarācija kā ieraksts deklarētāja reģistros.
Muitas dienesti deklarāciju uzskata par pieņemtu brīdī, kad preces ir ierakstītas reģistrā.
Pārejas periodā, līdz elektroniskās muitas datu apstrādes sistēmas EMDAS importa funkcionalitātes ieviešanai (ne vēlāk kā 2019.gada 1.maijā) piesakot preces muitas procedūrai, deklarētāja reģistros (elektroniskajā preču uzskaitē) tiek ierakstīta informāciju par precēm un uzraudzības muitas iestādei uzrādīšanas paziņojuma vietā tiek iesniegts “vietējās muitošanas paziņojums”.
Ja ir veikts ieraksts deklarētāja reģistros, deklarētājam konkrētā termiņā kompetentajā muitas iestādē jāiesniedz papildu deklarācija (vispārīga, periodiska vai apkopojoša), kurā ir dati, kas vajadzīgi attiecīgajai muitas procedūrai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.p. izpratnē
un reģistrēta EK EORI sistēmā (Regula 952/2013 9.pantu, saņemot unikālu reģistrācijas un identifikācijas numuru (EORI).
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas Nr.952/2013, Regulas Nr.2015/2446 un Regulas Nr.2015/2447 nosacījumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju izmantot ierakstu deklarētāja reģistros piešķir tad, ja ir izpildīti nosacījumi un kritēriji, kas minēti Regulas Nr.2015/2446 150.panta 1.punktā - ja pieteikuma iesniedzēji pierāda, ka tie izpilda Kodeksa 39. panta a), b) un d) apakšpunktā izklāstītos kritērijus.
Pieteikumu atļaujas izmantot ierakstu deklarētāja reģistros saņemšanai aizpilda un iesniedz Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi nosacījumi pieteikuma pieņemšanai. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem un par to paziņo tā iesniedzējam.
Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
Lai uzzinātu, kā kļūt par EDS lietotāju, skatīt Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Elektroniskās deklarēšanas sistēma” publicēto informāciju “Kā kļūt par EDS lietotāju?”.
SMK Muitas lēmumu sistēmas izmantošanai EDS lietotājam papildus ir jāiesniedz “Iesniegums par Eiropas Komisijas SMK Muitas lēmumu sistēmas lietotāju (-iem)”.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Lēmumu reģistrē Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā un informācija adresātam ir pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) -
Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma