Atļauja vienkāršotas deklarācijas izmantošanai
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Vienkāršota muitas deklarācija ir muitas deklarācija, kurā nav dažu standarta muitas deklarācijas datu vai nav pievienoti daži pavaddokumenti, kas vajadzīgi muitas procedūras piemērošanai.
Ja ir sniegta vienkāršota deklarācija, deklarētājam konkrētā termiņā kompetentajā muitas iestādē jāiesniedz papildu deklarācija (vispārīga, periodiska vai apkopojoša), kurā ir dati, kas vajadzīgi attiecīgajai muitas procedūrai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Personas, kas veic uzņēmējdarbību Savienības muitas teritorijā Regulas Nr.952/2013 5.panta 31.punkta izpratnē. Personai (pieteikuma iesniedzējam) jābūt reģistrētai Eiropas Komisijas centrālajā informācijas sistēmā (EORI sistēmā).
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas Nr.952/2013, Regulas Nr.2015/2446 un Regulas Nr.2015/2447 nosacījumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju regulāri piemērot precēm muitas procedūru, izmantojot vienkāršoto deklarāciju, piešķir tad, ja ir izpildīti nosacījumi un kritēriji, kas minēti Regulas Nr.2015/2446 145.panta 1.punktā.
Atļaujas izmantot vienkāršoto deklarāciju pieteikumu iesniedzējs iesniedz Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Lai uzzinātu, kā kļūt par EDS lietotāju, skatīt Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes sadaļā “Elektroniskās deklarēšanas sistēma” publicēto informāciju “Kā kļūt par EDS lietotāju?”
SMK Muitas lēmumu sistēmas izmantošanai EDS lietotājam papildus ir jāiesniedz “Iesniegums par Eiropas Komisijas SMK Muitas lēmumu sistēmas lietotāju (-iem)”.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Lēmumu reģistrē Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā un informācija adresātam ir pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS) - Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma