Atļauja izveidot regulāru kuģu satiksmi
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Regulāra kuģu satiksme Regulas (ES) Nr.2015/2446 120.panta 1.punkta izpratnē ir regulāra satiksme, kurā Savienības preces pārvadā kuģos, kas kursē tikai starp ostām, kuras atrodas Savienības muitas teritorijā. Atļaujā nosaka ostas Savienības muitas teritorijā regulāro kuģu pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai. Visām precēm regulārajā kuģu satiksmē ir Savienības preču statuss.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Lēmumu pieņem 120 dienu laikā.
Termiņš lēmuma pieņemšanai var tikt pagarināts, ievērojot Regulas 952/2013, Regulas 2015/2446 un Regulas 2015/2447 nosacījumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atļauju izsniedz Savienībā reģistrētām kuģošanas sabiedrībām, kuras Latvijas Republikā regulāri izmanto Savienības tranzīta procedūru. Personai (pieteikuma iesniedzējam – kuģošanas sabiedrībai) jābūt reģistrētai Eiropas Komisijas centrālajā informācijas sistēmā (EORI sistēmā) saskaņā ar Regulas 952/2013 9.pantu, saņemot unikālu uzņēmēja reģistrācijas un identifikācijas numuru (EORI numurs).
Atļauju izveidot regulāro kuģu satiksmi piešķir, ja ir izpildīti nosacījumi un kritēriji, kas minēti Regulas Nr.2015/2446 120.panta 2.punktā.  
Pieteikumu atļaujai izveidot regulāro kuģu satiksmi iesniedz Savienības Muitas kodeksa (SMK) Muitas lēmumu sistēmā, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). VID tīmekļvietnes EDS lapā, izvēloties funkcionālu pogu “Pieslēgties Eiropas informācijas sistēmām”.
Muitas iestāde 30 dienu laikā pārbauda, vai ir izpildīti visi nosacījumi pieteikuma pieņemšanai. Par pieteikuma pieņemšanu muitas iestāde paziņo pieteikuma iesniedzējam. Ja nosacījumi pieteikuma pieņemšanai nav izpildīti, pieteikuma iesniedzējam vēlākais 30 dienu laikā jānovērš nepilnības vai muitas iestāde pieteikumu nepieņem un par to paziņo tā iesniedzējam.
Pieteikuma pieņemšanas datums ir datums, kad muitas iestāde ir saņēmusi visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu adresātam paziņo, izmantojot VID EDS, izņemot gadījumos, kad pieteikuma iesniedzējs norāda citu konkrētā dokumenta paziņošanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
E-pasts vid@vid.gov.lv
Pasts Valsts ieņēmumu dienests
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978