Atļaujas izsniegšana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu mežā (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pirms atmežošanas (meža pārveidošanas citā zemes lietošanas veidā-būvniecība, lauksaimniecība, derīgo izrakteņu ieguve vai īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošana) veikšanas, valstij ir jāmaksā kompensācija par izdevumiem, saistītiem ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu. Atmežošanai paredzētajam mežam jābūt veiktai meža inventarizācijai.
Pirms atmežošanas, ir jāsaņem pašvaldības atļauja. Par administratīvā akta izdošanu Rēzeknes novada pašvaldība lemj atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2013. noteikumiem Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai”, kas nosaka termiņu kādā izskatāms iesniegums un kārtību kādā veicamas citas ar atļaujas izsniegšanu saistītās darbības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
30 kalendārās dienas
Termiņš tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta 08.03.2013. noteikumos Nr. 118 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi ierīko mežā, kā arī izsniedz atļauju tās ierīkošanai” noteiktajiem termiņiem un kārtībai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1