Pašvaldības īpašuma objektu atsavināšana
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Rēzeknes novada pašvaldībā tiek izskatīts atsavināšanas ierosinājums un tam pievienotie dokumenti, dome pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai vai atsavināšanas atteikumu. Atsavināšanas rezultātā īpašuma tiesības no pašvaldības pāriet ieguvējam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Atsavināšanas ierosinājumā norāda Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 3.punktā minēto informāciju un tam pievieno 4. un 5.punktā minētos dokumentus
Maksimālais termiņš (darba dienās):
365
Termiņš:
Administratīvā akta izdošanas termiņu var pagarināt līdz gadam, pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā lūdz atļauju atsavināt nekustamo (dzīvokļa) īpašumu veidlapu.
2. Iesniedzējs iesniegumam pievieno šādus dokumentus:
2.1. Personu apliecinošu dokumentu;
2.2. Nekustamā (dzīvokļa) īpašuma nomas (īres) līgumu;
2.3. Atsavināšanas ierosinātāja ēku (būvju) īpašuma tiesības apliecinošo dokumentu kopijas.
3. Rēzeknes novada dome pieņem lēmumu par atļauju atsavināt nekustamo īpašumu.
4. Atteikt atsavināt nekustamo īpašumu var, ja nav:
4.1. Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā minētais subjekts;
4.2. Iesniegts ēku (būvju) īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas;
5. Piekrišanu vai atteikumu atsavināt nekustamo īpašumu nosūta rakstveidā atsavināšanas ierosinātājam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@rdc.lv
2. solis / 2.SOLIS - Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts info@rdc.lv