Izziņa (lēmums) par darījumiem ar lauksaimniecības zemēm
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Iegādājoties lauksaimniecības zemi un zemi, kuras sastāvā dominējošā zemes lietošanas kategorija ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme, likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmajā daļā minētie darījumu subjekti var iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, ja tie atbilst likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 281.pantā noteiktiem nosacījumiem un darījuma akts derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam ir pievienota pašvaldības piekrišana lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. Lauksaimniecības zemes ieguvēji iesniedz iesniegumu un darījuma aktu pašvaldībai, kuras teritorijā atrodas attiecīgā zeme. Pašvaldība izvērtē lauksaimniecības zemes pircēju iesniegumus un pieņem lēmumu par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, kuru noformē izziņas veidā, vai pieņem lēmumu par atteikumu lauksaimniecības iegūšanai īpašumā  komisija.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 28.panta pirmajā daļā minētie darījumu subjekti vai pilnvarotās personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas
Termiņš tiek noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajiem termiņiem un kārtībai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments