Izziņa par personas deklarēto dzīvesvietu (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par personas deklarēto dzīves vietu izziņu iespējams saņemt Alūksnes novada pašvaldībā 300.kab., Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes nov., un pagastu pārvaldēs.
Par izziņas saņemšanu maksājama valsts nodeva:
Izziņas saņemšana par vienas personas dzīvesvietas adresi, ja persona pieprasa aktuālo informāciju par savu, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, deklarēto, reģistrēto vai personas norādīto dzīvesvietu vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošās personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu - 2,50 euro.
Informācijas saņemšana par vienu personu ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
- piecu darbdienu laikā - 4,28 euro;
- vienas darbdienas laikā - 8,54 euro;
- divu stundu laikā - 14,94 euro.
Valsts nodevas apmēru samazina par 50 procentiem, ja informāciju pieprasa:
- politiski represētā persona;
- nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
- persona, kurai pašai vai kopā ar laulāto, vai attiecīgās personas laulātajam ir trīs bērni vai vairāk vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni);
- aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu.
Valsts nodevu nemaksā sekojošas personas:
- persona ar invaliditāti;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
- persona, kura sasniegusi Latvijas Republikā vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu;
- persona, kurai Latvijas Republikā piešķirta vecuma pensija;
- trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Informācijas saņemšana par vienu personu ja tā sagatavota pēc informācijas pieprasītāja norādītajiem kritērijiem:
- piecu darbdienu laikā - 4,28 euro;
- vienas darbdienas laikā - 8,54 euro;
- divu stundu laikā - 14,94 euro.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (notariāli apliecinātu pilnvaru, nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu, u.tml.), iesniedz rakstisku pieprasījumu izziņas saņemšanai Alūksnes novada pašvaldībā 300. kabinetā vai pagasta pārvaldē.

Citi iesniedzamie dokumenti (ja nepieciešami):
politiski represētā persona – represētās personas apliecību;
nacionālās pretošanās kustības dalībnieks - nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību;
aizbildnis vai aizgādnis par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu – aizbildņa vai aizgādņa apliecību;
persona ar invaliditāti – invaliditātes apliecību;
Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks – dalībnieka apliecību;
trūcīgas ģimenes loceklis vai atsevišķi dzīvojoša trūcīga persona – sociālā dienesta izziņu par trūcīgas personas statusa piešķiršanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Alsviķu pagasta pārvalde
Alūksnes novada pašvaldība
Annas pagasta pārvalde
Ilzenes pagasta pārvalde
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un dokumentu, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (notariāli apliecinātu pilnvaru), veicot valsts nodevas apmaksu skaidrā naudā vai nodevas elektronisku apmaksu uz vietas, saņem izziņu Alūksnes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē. Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Alsviķu pagasta pārvalde
Alūksnes novada pašvaldība
Annas pagasta pārvalde
Ilzenes pagasta pārvalde
Jaunalūksnes pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301