Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Alūksnes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pieņemšanas ekspluatācijā akts dod tiesības uzsākt būves ekspluatāciju atbilstoši būves projektētajai funkcijai un tālāk formēt būves īpašuma tiesības.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Divu nedēļu jeb desmit darba dienu laikā pēc tam kad iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta noformēšanai būvvaldē fiziska persona iesniedz vienotas formas attiecīgās būves apliecinājumu par ēkas vai tās daļas vai inženierbūves, elektronisko sakaru tīkla būves, vai energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai (forma ir attiecīgās būves MK noteikumu pielikumā), derīgu būvatļauju, būvprojektu, tehnisko noteikumu izsniedzēju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai, ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietu.
Juridiskajām personām bez minētajiem dokumentiem vēl ir jāiesniedz pabeigts būvdarbu žurnāls, autoruzraudzības žurnāls, izpilduzmērījumu plāni, inženierbūvēm izpildshēmas, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas akti, būvmateriālu īpašību deklarācijas, tehnoloģisko iekārtu darbības pārbaudes akti.

Jāiesniedz viens no zemāk uzskaitītajiem dokumentiem, atkarībā no tā ar kāda veida ēku tiek strādāts.
• Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 14.pielikums;
• Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 7.pielikums;
• Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumu Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 11.pielikums;
• Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumu Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” 11.pielikums;
• Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 8.pielikums;
• Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 11.pielikums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Būvvalde pēc saskaņošanas ar pasūtītāju un visu noteikto dokumentu saņemšanas nosaka būvobjekta pieņemšanas termiņu, kas nav ilgāks par 14 dienām no dokumentu iesniegšanas dienas būvvaldē. Būvvalde izsniedz pieņemšanas ekspluatācijā aktu, vai arī sniedz pasūtītājam pamatotu lēmumu, kurā norāda konstatētās atkāpes no būvprojekta vai būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Alūksnes novada Būvvalde
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64322770
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki