Ārpus meža augošu koku ciršanas atļaujas saņemšana (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt pilsētas un ciema teritorijā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi un tās aizsargjoslā, parkā, kapsētā, alejā, gar valsts un pašvaldību ceļiem, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā un kad koku 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 1. pielikumam (http://likumi.lv/doc.php?id=247350). Šis ir bezmaksas pakalpojums, izņemot gadījumus, kad ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā. Gadījumi, kad zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ir uzskaitīti minēto noteikumu 25. punktā. Visos pārējos gadījumos zaudējumu atlīdzība tiek noteikta.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, kas ir zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
20 darba dienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi.
10 darbdienu laikā – pārējos gadījumos.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pašvaldības atļauju koku ciršanai ārpus meža, zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir jāvēršas Alūksnes novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē ar iesniegumu ar lūgumu izsniegt atļauju koku ciršanai ārpus meža, iesniegumā norādot:
1. iesniedzēja kontaktinformāciju;
2. koka atrašanās vietu (adrese, īpašuma nosaukums) un, ja iespējams, koka (koku) atrašanās vietu plānā;
3. nocērtamo koku skaitu;
4. nocērtamo koku diametru 1,30 metru augstumā no koka sakņu kakla;
5. koka (koku) ciršanas iemeslu.
Kokam (kokiem) ir jābūt atzīmētiem dabā vai ir jānodrošina persona, kura parādītu kokus dabā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc iesnieguma saņemšanas Apstādījumu aizsardzības komisija apskata objektu dabā un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai ārpus meža vai par atteikumu izsniegt atļauju. Lēmumu saņemt atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese