Galvojuma sniegšana fiziskām personām studiju kredīta, studējošā kredīta saņemšanai (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Alūksnes novada pašvaldība sniedz galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai uz vienu mācību gadu vienas akadēmiskās bakalaura programmas, profesionālās bakalaura programmas, pirmā līmeņa profesionālās izglītības programmas vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai personai vecumā līdz 24 gadiem, kura ir:
- invalīds, kuram viens no vecākiem ir miris vai vienam no vecākiem ir piešķirta I vai II grupas invaliditāte;
- persona no daudzbērnu ģimenes (3 un vairāk bērni vai personas vecumā līdz 24 gadiem), kurā kāds no ģimenes locekļiem jau ir galvotājs studējošam ģimenes loceklim.
Lai pretendētu uz galvojuma saņemšanu, personai arī jābūt Latvijas pilsonim vai personai, kurai ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase; jābūt deklarētai dzīvesvietai Alūksnes novada teritorijā; jābūt uzsākušai studijas un sekmīgi jāapgūst Latvijas valsts akreditēta studiju programma.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Viens mēnesis.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pašvaldībā jāiesniedz pieteikums, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarēto dzīvesvietu, studiju programmas nosaukumu, augstskolu un fakultāti, iestāšanās gadu augstskolā, studiju gadu, kā arī nepieciešamā kredīta veidu un apmēru.
Pieteikumam jāpievieno:
- izziņa no kredītiestādes par kredīta veidu un apmēru, paredzēto atmaksas grafiku, atmaksas termiņiem, kredīta procentu likmi un Kredīta atmaksāšanas garantijām;
- studējošā apliecinājums par to, ka: studējošajam nav vecāku, kas varētu sniegt galvojumu; studējošais ir no daudzbērnu ģimenes; studējošajam nav nekustamā īpašuma vai vērtspapīru, kas varētu būt kredīta nodrošinājums;
- izziņa no augstskolas par studiju faktu un sekmēm (ja studējošais jau uzsācis mācības), kā arī apstiprinājums par tiesībām ņemt kredītu. Ja Studējošais vēlas saņemt studiju kredīta galvojumu – augstskolas izziņa par to, ka studiju programma netiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem;
- citi dokumenti, kas apliecina atbilstību Alūksnes novada domes 2013. gada 29. decembra saistošajos noteikumos Nr. 49/2013 “Par Alūksnes novada pašvaldības galvojumu studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai” minētajām prasībām, piemēram, invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija, bankas apliecinājums par to, ka persona jau ir galvotājs studējoša ģimenes locekļa kredītam u.c.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldības atļauja tiek izsniegta rakstiskā veidā – papīra formā vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 66954904, 64381496
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@aluksne.lv
Pasts Pasts: Alūksnes novada pašvaldība
Adrese: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301
Citi elektroniski kanāli Personas e-adrese